Wet uniformering loonbegrip onder de loep

24 juni 2013 | Door redactie

Zoals staatssecretaris Weekers van Financiën eerder dit jaar beloofde, zijn de effecten van de Wet uniformering loonbegrip vervroegd geëvalueerd. Onlangs werd het rapport van de evaluatie gepubliceerd.

In het bericht ‘Evaluatie Wet uniformering loonbegrip versneld’ kon u al lezen dat de financiële effecten van de invoering van de wet vóór de zomer zouden worden bekeken. De beloofde evaluatie (pdf) is inmiddels binnen. Hierin is vooral gekeken of de werkelijke effecten van de wet overeenstemmen met de gevolgen die vóór de invoering al waren aangekondigd. De Tweede Kamer had namelijk de indruk dat de consequenties in de praktijk veel heftiger waren dan in het wetsvoorstel was voorspeld. Er zijn twee effecten onder de loep genomen: de inkomenseffecten voor werknemers en de loonkosteneffecten voor werkgevers.

Inkomenseffecten pakken iets positiever uit

Om de gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip op het inkomen van werknemers te meten, heeft het Centraal Planbureau (CPB) een nieuwe doorrekening gemaakt en zijn er loonstroken over januari 2013 en januari 2011 naast elkaar gelegd. De effecten blijken door de bank genomen iets positiever te zijn dan in het wetsvoorstel werd voorgespiegeld. Als het effect negatiever uitpakte, was dat terug te herleiden naar een andere oorzaak dan de invoering van de Wet uniformering loonbegrip.

Loonkosteneffecten verschillen per sector

Voor werkgevers heeft de invoering van de wet twee grote gevolgen gehad: de wijziging bij de Zorgverzekeringswet en de afschaffing van de franchise voor de WW-Awf-premie. De verschillen blijken over het algemeen beperkt te zijn. Er zijn wel flinke verschillen op sectorniveau.  

Effecten op vereenvoudiging in 2016 beoordeeld

Volgens staatssecretaris Weekers van Financiën is het nog te vroeg om te beoordelen hoe groot de administratieve lastenverlichting is die door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip is ontstaan. Hij heeft voorgesteld om de bereikte vereenvoudiging in 2016 te evalueren. Dan is de wet drie jaar van kracht.