Hoe moeten we gemoedsbezwaarden in de loonadministratie verwerken?

22 juli 2019

We hebben een werknemer aangenomen die gemoedsbezwaard is. Welke gevolgen heeft dat voor onze loonadministratie?

Sommige werknemers willen vanwege hun levensovertuiging niet sociaal verzekerd zijn: zij zijn gemoedsbezwaard. Zij kunnen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontheffing vragen voor één of meer volksverzekeringen (AOW, ANW en WLZ) en voor alle werknemersverzekeringen (ZW, WAO, WIA en WW). Een ontheffing voor de Wet langdurige zorg (WLZ) geldt ook voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Als de SVB de aanvraag goedkeurt, krijgt de werknemer een ‘Ontheffing wegens gemoedsbezwaren’. U moet een kopie daarvan in de loonadministratie bewaren.

Premies werknemersverzekeringen

De premies werknemersverzekeringen moet u gewoon betalen, maar de gemoedsbezwaarde betaalt geen premie volksverzekeringen. In plaats daarvan betaalt hij een even hoog bedrag aan extra loonbelasting. U houdt die belasting in op het brutoloon en draagt dit af aan de Belastingdienst, die het vervolgens op een spaarrekening bij de SVB stort. De werknemer krijgt een uitkering uit die spaarrekening als hij de AOW-leeftijd bereikt totdat de rekening leeg is. Als een werknemer een ontheffing heeft voor de WLZ moet u de werkgeversheffing ZVW gewoon betalen. Als de werknemer een ontheffing heeft en u normaal gesproken werknemersbijdrage ZVW op zijn nettoloon zou inhouden, houdt u bijdragevervangende loonbelasting in op het nettoloon. Deze belasting is even hoog als de eigenlijke bijdrage ZVW. De Belastingdienst maakt de door u afgedragen bijdragevervangende belasting over naar de spaarrekening van Zorginstituut Nederland. Hieruit kan de werknemer een vergoeding voor zorgkosten krijgen.

Aangifte loonheffingen

In uw aangifte loonheffingen geeft u de ingehouden premievervangende loonbelasting aan in de rubriek ‘Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen’. De bijdragevervangende loonbelasting vermeldt u in de rubriek ‘Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet’.