Implementatie Wet vereenvoudigde beslagvrije voet start in 2019

Het kabinet werkt aan de herziening van het beslag- en executierecht, de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en de verbreding van het beslagregister. Ook kijkt het kabinet kritisch naar de rol die de rijksoverheid zelf speelt als schuldeiser. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) die op Prinsjesdag is gepresenteerd.

21 september 2018 | Door redactie

Schulden kunnen heel snel oplopen, onder andere door stapeling van boetes voor te laat betalen, rente en bijkomende kosten. Een solide beslagvrije voet (tool) die alle schuldeisers respecteren moet ervoor zorgen dat schulden niet zó hoog oplopen dat het bestaansminimum in gevaar komt. Het kabinet heeft in 2018 al een brede schuldenaanpak gepresenteerd. Daarin zijn preventie en vroege signalering van schuldproblemen, ondersteuning van mensen met schulden en een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso (tools) drie actiepunten die in 2019 zullen worden uitgewerkt. Daarnaast staat de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet voor 2019 op de agenda. 

Wet wijzigt onder andere de rekenmethode

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (die al in 2017 is aangenomen, maar nog niet is geïmplementeerd) moet voorkomen dat schuldenaren bij beslaglegging te weinig geld overhouden om in basale levensbehoeften te kunnen voorzien. De wet wijzigt onder andere de rekenmethode om de beslagvrije voet bij beslag op het loon (tool) te berekenen. De wetswijziging zorgt er ook voor dat er veel meer gegevens worden uitgewisseld tussen een groot aantal partijen. Die gegevensuitwisseling moet digitaal gaan plaatsvinden. De basis voor deze digitalisering bij verschillende organisaties is al in 2017 en 2018 gelegd, maar kost meer tijd. De realisatie ervan staat voor 2019 en 2020 gepland.

Schuldenaar hoeft zelf geen gegevens meer aan te leveren

Het voordeel van deze nieuwe uitwisseling van gegevens is ook dat de werknemer met schulden (tools) niet langer zelf gegevens hoeft aan te leveren als er beslag gelegd wordt op zijn loon. Die gegevens zijn bijvoorbeeld ook uit de administratie van UWV te destilleren. Voor veel werknemers is het aanleveren van de benodigde gegevens een lastige klus, waardoor de beslagvrije voet vaak te laag wordt vastgesteld. Hierdoor houden werknemers vaak onterecht te weinig inkomen over bij loonbeslag. 

Eén deurwaarder verantwoordelijk voor de verdeling van geld en goed

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet moet er ook voor zorgen dat een schuldenaar niet overlopen wordt door diverse deurwaarders (tools). De bedoeling van de wet is dat één deurwaarder coördinerende taken op zich neemt, bijvoorbeeld de verdeling van de in beslag genomen gelden en goederen. Als bij een organisatie beslag op loon van een werknemer moet worden gelegd, zal de coördinerende deurwaarder over het overgebleven nettoloon gaan beschikken en dit verrekenen met andere schuldeisers en deurwaarders. De wet zorgt ervoor dat uitwisseling van informatie altijd in overleg met de coördinerende deurwaarder plaatsvindt.