Wat valt onder een loonbeslag?

5 juni 2024 | Door redactie

Als een werknemer schulden heeft, kan er beslag gelegd worden op zijn loon door een gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar. De werkgever moet dan een deel van het loon rechtstreeks overmaken naar de beslaglegger. Er zijn echter ook zaken die niet onder het beslag vallen.

De schuldeiser van een werknemer die zijn schuld niet betaalt, kan als laatste mogelijkheid in een invorderingstraject een loonbeslag (artikel) laten opleggen. In principe vallen dan alle vorderingen die de werknemer op zijn werkgever heeft of zal krijgen – zoals het reguliere loon – onder dat loonbeslag. De beslaglegger moet daarbij wel rekening houden met de beslagvrije voet (tool) van de werknemer. Dat is het deel van het loon dat de werknemer mag houden voor zijn levensonderhoud.

Uitbetaald vakantiegeld valt onder beslag

Al het loon in geld dat boven de beslagvrije voet uitkomt, maakt de werkgever over naar de deurwaarder of invorderingsambtenaar. Dat geldt dus bijvoorbeeld voor een overwerktoeslag, bonus, eindejaarsuitkering of ontslagvergoeding. Ook geldt het voor uitbetaald vakantiegeld (dat formeel vakantiebijslag heet). Daarbij gaat het dan om het tijdens het loonbeslag uitbetaalde bedrag. Dat kan dus deels zijn opgebouwd in de periode vóór het beslag. Ook de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie valt in principe onder het loonbeslag. Maar de deurwaarder of invorderingsambtenaar zal hierop in de praktijk waarschijnlijk geen beslag leggen. En anders klopt het pensioenfonds bij de werkgever aan, omdat dat zijn geld niet meer krijgt.

Achterstallig loon van vóór het loonbeslag mag de werknemer houden

Andere rechten op loon van vóór de beslaglegging vallen echter niet onder het beslag, zoals achterstallig loon waar de werknemer van vóór het loonbeslag recht op heeft. Ook onkostenvergoedingen vallen in principe niet onder het loonbeslag. De kosten die de werknemer voor zijn werkgever maakt tijdens de periode van het loonbeslag drukken op zijn netto besteedbaar inkomen. De onkostenvergoeding compenseert dit. Maar de vergoeding valt wél onder het loonbeslag als het loon is voor de werknemer. Dit is bijvoorbeeld het deel van de reiskostenvergoeding dat boven het gericht vrijgestelde bedrag uitkomt.

Meer informatie over de administratieve en financiële afhandeling van loonbeslag vindt u in de toolbox Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens.