Geen extra banen door kortere loondoorbetaling

27 november 2015 | Door redactie

Als de loondoorbetalingsplicht bij ziekte verkort wordt, gaan kleine werkgevers waarschijnlijk geen extra werknemers aannemen. Dat is opmerkelijk, omdat kleine werkgevers de loondoorbetalingsplicht vaak noemen als drempel voor het aannemen van werknemers.

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het hervormen van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet het gewenste effect heeft. Het CPB heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gekeken naar de effecten van een collectieve verzekering na zes maanden voor kleine werkgevers (tot ongeveer tien werknemers) en één jaar bij werkgevers tot 250 werknemers. Uit deze doorrekening blijkt dat deze hervorming van de loondoorbetaling er niet toe zal leiden dat kleine werkgevers extra werknemers in dienst zullen nemen als de verplichte loondoorbetaling beperkt wordt.

Voorjaar 2016 nieuwe kabinetsplannen

Uit het onderzoek blijkt zelfs dat de structurele werkgelegenheid af zal nemen met 0,1%. De reden hiervoor is dat meer werknemers sneller zullen doorstromen naar een uitkering op grond van de Wet WIA. De collectieve werkgeverslasten zullen bovendien toenemen met € 600 miljoen. Het onderzoek (pdf) is gedaan op verzoek van de Tweede Kamer. Deze onderzochte hervorming van de loondoorbetaling wijkt overigens af van het voorstel dat het kabinet gaat uitwerken (tool) en in het voorjaar van 2016 wil presenteren. Het kabinet wil de loondoorbetalingsverplichting terugbrengen naar één jaar, met een collectieve verzekering voor het tweede jaar. Deze verzekering zou dan vrijwillig moeten zijn.