Méér tijdelijke contracten voor 65-plussers

1 juni 2012 | Door redactie

Hoewel de maatregelen uit het vitaliteitspakket worden beperkt, heeft de overheid wel andere plannen om werknemers langer aan het werk te houden. De ministerraad heeft onlangs namelijk ingestemd met een wetsvoorstel, waardoor u het loon van een arbeidsongeschikte 65-plusser straks maar zes weken in plaats van twee jaar zou hoeven door te betalen. Ook komen er méér mogelijkheden om 65-plussers opeenvolgend een contract voor bepaalde tijd te geven.

In het bericht ‘Zes weken loon doorbetalen bij zieke 65-plusser’ heeft u eerder kunnen lezen over de plannen van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van 65-plussers te beperken naar zes weken. Doordat oudere werknemers vaak eerder ziek zijn dan jongere werknemers, vinden veel werkgevers het een risico om AOW-gerechtigden in dienst te nemen of houden. De overheid wil deze belemmering wegnemen door de loondoorbetalingsverplichting voor deze werknemers te verkorten en de re-integratieverplichtingen te beperken.

Geplande inwerkingtreding 1 juli 2013

Naast de verkorte loondoorbetalingsplicht staan er in het voorstel ook een aantal andere maatregelen.

  • Het schrappen van de leeftijdsgrens van 65 jaar uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
  • Meer mogelijkheden voor werkgevers om 65-plussers na drie jaar of drie tijdelijke contracten opeenvolgend een contract voor bepaalde tijd te geven.
  • Een bepaling in de wet waardoor de arbeidsovereenkomst met een werknemer automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, tenzij de werkgever en de werknemer hier onderling andere afspraken over hebben gemaakt.

Nu de ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel, gaat het voor advies naar de Raad van State. De geplande inwerkingtreding van het voorstel is op dit moment 1 juli 2013.