Is een lager loon tijdens ziekte van invloed op de pensioenopbouw?

22 juli 2019

Een werknemer is al een geruime tijd afwezig van werk, omdat hij kampt met een ernstige ziekte. In zijn tweede jaar van ziekte krijgt hij nog 70% van zijn loon uitbetaald. Is dit van invloed op zijn pensioenopbouw?

De wet regelt dat een werknemer tijdens zijn eerste twee jaar van ziekte recht heeft op minimaal 70% van zijn loon (en in het eerste ziektejaar mag daarbij het loon niet onder het minimumloon uitkomen). In aanvulling op die wettelijke regel is in veel cao’s of andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen bepaald dat u tijdens het eerste ziektejaar het loon voor 100% moet doorbetalen en de werknemer in het tweede ziektejaar minimaal het wettelijke minimum van 70% ontvangt. Vanaf het moment dat een arbeidsongeschikte werknemer minder loon krijgt, bouwt hij in principe ook minder pensioen op. De pensioenopbouw is immers (mede) gebaseerd op de hoogte van het loon.

Pensioenpremie

Als een werknemer in het tweede ziektejaar 30% minder loon ontvangt, kan – afhankelijk van de afspraken die tussen de werkgever en werknemer zijn gemaakt – de pensioenopbouw toch voor 100% worden voortgezet. De werknemer heeft daardoor later geen lager pensioen dan als hij niet langdurig ziek was geweest. De pensioenuitvoerder van de pensioenregeling waaraan de werknemer deelneemt, verzekert deze voortzetting van 100% pensioenopbouw in de praktijk niet. De pensioenpremie komt in deze periode eventueel voor rekening van u als werkgever.

Premievrij

Vanaf het moment dat de werknemer voor een WIA-uitkering in aanmerking komt, is in de pensioenovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever meestal afgesproken dat de pensioenuitvoerder de pensioenopbouw premievrij voortzet. Het premievrije deel is gerelateerd aan het arbeidsongeschiktheidspercentage. UWV meldt de arbeidsongeschiktheid aan de pensioenuitvoerder.