Vragen over: een geschil tussen OR en bestuurder

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht ondernemingsraad (OR) en bestuurder om met elkaar te overleggen. Als tussen OR en bestuurder een geschil ontstaat, kan de OR verschillende wegen bewandelen. De algemene geschillenregeling in artikel 36 en artikel 26 WOR beschrijven de mogelijkheden voor de OR om een geschil met de bestuurder op te lossen.

15 januari 2019 | Door redactie

Bij wat voor geschil kan de OR naar de bedrijfscommissie?

De OR kan met geschillen over uiteenlopende onderwerpen naar de bedrijfscommissie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het instellen of in stand houden van een OR. Ook kan het gaan over het vaststellen van een voorlopig of definitief reglement. Ook de kandidaatstelling voor en de verkiezing van de OR zijn onderwerpen waarover de bedrijfscommissie kan bemiddelen of adviseren. De commissie kan echter ook bemiddelen of adviseren bij een geschil over het informatierecht, het instemmingsrecht of het adviesrecht. De leden ervan zijn gekozen door werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties. Een nadeel van een advies van de bedrijfscommissie kan zijn dat het niet bindend is. Een voordeel is echter weer, dat het kosteloos is.

Kan de OR niet beter met een geschil naar de kantonrechter?

Net als de Bedrijfscommissie kan de kantonrechter geschillen over uiteenlopende onderwerpen in behandeling nemen (artikel 36 WOR). Dit kan ook gaan over het informatierecht, het instemmingsrecht en het adviesrecht. Net als de bedrijfscommissie zal de kantonrechter eerst kijken of hij kan bemiddelen tussen OR en bestuurder. Pas als dit niet mogelijk is, zal hij een uitspraak doen. In tegenstelling tot de tussenkomst van de bedrijfscommissie is deze uitspraak bindend voor beide partijen. Bovendien brengt de gang naar de kantonrechter kosten met zich mee. Die zijn voor rekening van de bestuurder. Verder is een rechtbank een formelere omgeving dan een bedrijfscommissie. Dit kan het geschil verharden.

Wanneer gaat de OR naar de OK met een geschil?

De OR kan bij de Ondernemingskamer (OK) alleen terecht met een geschil over het adviesrecht (artikel 26 WOR). Het moment waarop de OR met een geschil over het adviesrecht in beroep gaat bij de OK, kan zijn als de bestuurder de OR niet om advies vraagt bij een besluit over een onderwerp dat  adviesplichtig is. Ook als de OR een advies heeft uitgebracht maar de bestuurder volgt dit niet op, kan de OR bij de OK in beroep. Net als de kantonrechter zal de OK in eerste instantie kijken of bemiddeling tussen OR en bestuurder mogelijk is, voordat hij een uitspraak doet. Net als de kantonrechter brengt de gang naar de OK kosten voor de bestuurder met zich mee en is de omgeving formeler.