Alleen via cao afwijken van minimumloon bij overwerk

Als werknemers méér werken dan hun contracturen, hebben ze voor die extra uren ook recht op loon. Ze moeten sinds 1 januari 2018 gemiddeld genomen minstens het wettelijk minimum(jeugd)loon verdienen over al hun gewerkte uren. Hiervan afwijken mag per 2019 alleen nog maar via de cao.

7 januari 2019 | Door redactie

Sinds 1 januari 2019 mag uw organisatie alleen nog via de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afwijken van de verplichting om aan werknemers voor ieder gewerkt uur het wettelijk minimumloon te betalen. Staat hier niets over in de cao, dan hebben werknemers ook bij meerwerk en overwerk recht op het minimumloon.

Wettelijk minimumloon ook voor overwerk en meerwerk

In principe gold met ingang van 2018 al de nieuwe hoofdregel dat werknemers ook voor meerwerk en overwerk altijd minstens het wettelijk minimumloon moeten ontvangen, maar in 2018 mocht uw organisatie daar – bij wijze van overgangsregeling – met de werknemer nog zelf andere schriftelijke afspraken over maken. Dit moest cao-partijen de tijd geven om afwijkingen over het uitbetalen van overuren op te nemen in de cao.

Cao-afspraak nodig voor afwijken van hoofdregel

Nu het overgangsjaar 2018 voorbij is, is dus een cao-afspraak nodig voor de volgende afwijkingen op de hoofdregel:

  • Uw organisatie betaalt overwerkuren niet uit.
  • Uw organisatie compenseert werknemers voor overwerk in vakantie-uren (tijd-voor-tijd).
  • Uw organisatie zet overwerkuren in een cafetariastelsel (tool) in.

Tijd-voor-tijd opnemen vóór 1 juli

Om aan te tonen dat uw organisatie correct met extra uren omgaat, moeten het aantal gewerkte en het daarmee verdiende loon worden vastgelegd in de loonadministratie. Het is mogelijk om de extra uren te compenseren in betaalde vrije tijd, maar die mogelijkheid moet dan wel én in de cao staan én de compensatie moet schriftelijk met de werknemer zijn afgesproken.
De werknemer moet deze uren dan vóór 1 juli van het volgende kalenderjaar opnemen en uw organisatie moet goed bijhouden wanneer hij die extra uren heeft opgebouwd en opgenomen. Bij uitdiensttreding moeten nog niet gecompenseerde extra uren worden uitbetaald.