Jongeren verliezen baan bij hoger minimumloon

Als het kabinet besluit om het wettelijk minimumjeugdloon te verhogen, kan dit in een forse vermindering van de werkgelegenheid van jongeren resulteren. Dit stelt het Centraal Planbureau (CPB).

22 januari 2016 | Door redactie

Het kabinet werkt aan een herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Een mogelijk onderdeel hiervan is een verhoging van het minimumjeugdloon. Om te kunnen afwegen of dit wenselijk is, vroeg minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het CPB om de effecten door te berekenen. Deze week kreeg de Tweede Kamer de resultaten gepresenteerd. Uit de CPB-notitie blijkt dat de werkgelegenheid onder jongeren (weergegeven in personen, niet in voltijdbanen) naar verwachting sterk vermindert bij substantiële loonsverhogingen.

Diverse varianten voor vernieuwing minimumjeugdloon

Voor het onderzoek heeft het kabinet meerdere verhogingsvarianten aangedragen. Bij een beperkte verhoging blijft het effect op de werkgelegenheid van jongeren ook beperkt: naar schatting daalt die met maximaal 0,4% bij een loonsverhoging met 1%. In een variant waarbij het minimumjeugdloon (tool) voor 21- en 22-jarigen wordt afgeschaft, neemt de werkloosheid onder deze groep ongeveer met 5% toe. Verhoogt het kabinet het loon voor 15- tot en met 20-jarigen, dan leidt dit in het slechtste geval tot werkgelegenheidsverlies van 120.000 jongeren.

Veel onzekerheid over effecten hoger minimumjeugdloon

Hoewel een hoger minimumloon voor jongeren rechtvaardig kan zijn, concludeert het CPB in het rapport (pdf) dat de onzekerheid over de effecten hiervan groot zijn. Zo is het mogelijk dat jongeren eerder stoppen met hun opleiding. Andere effecten – zoals prijsstijgingen, een mogelijke invloed van het lage-inkomensvoordeel (tool) en een verschuiving van de werkgelegenheid naar oudere werknemers – zijn niet onderzocht.
Ook de Sociaal-Economische Raad (SER) verdiept zich momenteel in het vraagstuk. Binnenkort zal minister Asscher de Tweede Kamer verder informeren over de ontwikkelingen.

Bijlagen bij dit bericht