Wettelijk minimumloon bestaat in 2019 50 jaar

Het bruto minimumloon bestaat 50 jaar. Toen het in 1969 werd ingevoerd, had elke fulltimewerknemer recht op (omgerekend) minimaal € 275,31 per maand. Sindsdien wordt het minimumloon gewoonlijk elk half jaar verhoogd.

6 maart 2019 | Door redactie

Op 23 februari 1969 werd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) het bruto minimum(jeugd)loon (tools) ingevoerd. Het aantal werknemers dat precies het minimumloon krijgt, is sindsdien gedaald. Vanaf het jaar 2000 is die daling echter gestopt. Slechts 8% van de werknemers van 25 tot 30 jaar krijgt het minimumloon. Een nog lager percentage geldt voor werknemers met een hogere leeftijd, met uitzondering van AOW-gerechtigden.
Nederlandse werknemers verdienen niet veel vaker het minimumloon dan niet-Nederlandse werknemers, behalve werknemers uit de nieuwere lidstaten ven de Europese Unie. Zo werkt een kwart van de werknemers uit Polen voor het wettelijk minimumloon.

Vaststelling minimumloon per uur

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van het minimumloon elk half jaar opnieuw vast. Het wordt dan net zo veel verhoogd als de cao-lonen in het voorgaande half jaar.
Per 1 januari 2019 geldt een minimumloon van € 1.615,80 per maand. Voor deeltijders geldt een minimumloon naar evenredigheid van hun arbeidsduur. Van het brutominimumloon is ook het minimumloon per uur af te leiden. Dat is niet wettelijk vastgesteld, omdat het per organisatie verschilt hoeveel uur een volledige werkweek bedraagt.

Uitbreiding van het recht op minimumloon                 

Werknemers hebben sinds 1 januari 2018 in meer situaties recht op het minimumloon (tool), bijvoorbeeld als zij stukloon (tool) krijgen of extra uren maken. Daarnaast is er sinds 1 juli 2017 een stapsgewijze verhoging (tool) van het minimumjeugdloon ingezet, waardoor werknemers van 21 jaar per juli 2019 recht gaan krijgen op het (volledige) minimumloon. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde onlangs dat jongeren relatief vaker werken voor het minimumloon: 15% van de werknemers van 15 tot 20 jaar krijgt geen cent meer.