Is minder betalen dan het minimumloon toegestaan bij een boete?

22 juli 2019

Een laagbetaalde werknemer zou van ons door een boete minder dan het minimumloon betaald krijgen. Is dat toegestaan?

Onder omstandigheden laat de wet het toe dat u bedragen verrekent met het loon van uw werknemer. Per 1 juli 2017 zijn de regels op dit vlak nog verder aangescherpt. De reden hiervoor is dat de werknemer verzekerd blijft van een redelijk inkomen om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Verrekening met het loon is de meest eenvoudige en snelste manier om een boete te innen. Verrekening is alleen in de volgende situaties en in verband met de volgende bedragen toegestaan:

  • door de werknemer aan de werkgever verschuldigde schadevergoeding;
  • door de werknemer verbeurde boetes;
  • aan de werknemer verstrekte voorschotten op het loon;
  • door de werkgever te veel betaald loon;
  • door de werkgever betaalde huurprijs van een woning of werktuigen, gereedschappen et cetera.

Daarnaast zijn er grenzen gesteld aan de hoogte van de bedragen die u mag verrekenen. Voor het verrekenen van boetes geldt dat dit slechts is toegestaan tot een bedrag van maximaal 10% van het loon per maand van de werknemer. Ook geldt dat verrekening alleen is toegestaan voor het gedeelte van het loon dat meer bedraagt dan het wettelijk minimumloon. Als het wettelijk minimumloon lager is dan de beslagvrije voet (bijvoorbeeld bij deeltijdwerkers), geldt de beslagvrije voet als ondergrens. Verrekening met het vakantiegeld is wel toegestaan.

Verhoging

Kortom: het is niet toegestaan dat het salaris van uw werknemer lager wordt dan het wettelijk minimumloon doordat een boete wordt ingehouden. De werknemer kan dan alsnog het te weinig betaalde bedrag vorderen. Op zo’n vordering is bovendien de wettelijke verhoging van toepassing. Dit is een boete van maximaal 50% over het te laat betaalde bedrag.