Mogen we bedragen inhouden op het loon?

22 juli 2019

Onze werknemers kunnen bij onze organisatie op rekening producten kopen. Het bedrag dat ze uitgeven wordt dan ingehouden op hun salaris. Moeten we hierbij ook rekening houden met het wettelijk minimumloon?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) bent u verplicht om minstens het netto-equivalent van het bruto wettelijk minimumloon giraal uit te betalen op een rekening die (mede) op naam staat van de werknemer. Inhoudingen of verrekeningen naast die met een wettelijke basis – zoals de loonheffingen en pensioenpremie – zijn alleen toegestaan onder deze voorwaarden:

  • Er is een volmacht nodig die door de werknemer ondertekend is.
  • Inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon zijn alleen toegestaan voor huisvestingskosten en de zorgverzekeringspremie en er gelden strikte maximumbedragen of -percentages voor.

Strikte voorwaarden

Dit betekent dus ook dat werknemers niet zo veel op rekening kunnen kopen dat hun uitbetaalde loon uiteindelijk aan het einde van het tijdvak onder het wettelijk minimumloon uitkomt, óók niet als zij daarvoor aan uw organisatie een volmacht verlenen. Inhoudingen en verrekeningen met het wettelijk minimumloon mogen namelijk alleen onder strikte voorwaarden voor huisvestingskosten en de zorgverzekeringspremie.

Verrekenen met loon

Verdient een werknemer meer dan het wettelijk minimumloon en verleent hij aan uw organisatie een volmacht voor het inhouden van de kosten van de producten die hij op rekening koopt, dan mag u deze kosten wel verrekenen met het deel van zijn loon dat boven het wettelijk minimum uitkomt.