Telt de dertiende maand mee voor het minimumloon?

17 juli 2019

Onze werknemers ontvangen in december een dertiende maand. Mogen wij de dertiende maand tot het minimumloon rekenen?

Bij veel ondernemingen ontvangen werknemers in december een zogenoemde dertiende maand. Het is belangrijk om dit juist te administreren. Tijdens de vastlegging kan de vraag ontstaan of de dertiende maand tot het minimumloon behoort. Wat er onder het wettelijke minimumloon valt, is vastgelegd in artikel 6 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Het betreft het loon uit ‘de geldelijke inkomsten die de werknemer uit hoofde van de dienstbetrekking ontvangt’. Daarbij gaat het om brutobedragen.

Eindejaarsuitkering

De dertiende maand is een voorbeeld van een eindejaarsuitkering of winstuitkering en telt niet mee voor het minimumloon. Ook de volgende bijbetalingen behoren volgens de WML niet tot het loon:

  • vakantiebijslag;
  • winstuitkering;
  • uitkeringen bij bijzondere gelegenheden;
  • verdiensten die voortkomen uit rechten om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of meer uitkeringen te ontvangen;
  • bedragen om noodzakelijke kosten vanwege de dienstbetrekking te vergoeden;
  • eindejaarsuitkeringen;
  • aparte vergoedingen voor kostwinners/ gezinshoofden;
  • de bijdrage van uw onderneming in de premie ziektekostenverzekering voor militairen.