De bestuurder rapporteert: MVO en sociaal beleid

De bestuurder is verplicht om informatie te verstrekken aan de OR over het sociale beleid in de organisatie. Daarnaast is het goed als de OR let op de rol die de organisatie speelt op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit is naast de financiële prestaties van de organisatie een steeds belangrijkere maatstaf aan het worden.

29 juli 2019 | Door redactie

De werkgever is verplicht om de OR inzicht te geven in de jaarrekening. Maar op grond van artikel 31b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet hij de OR ook ten minste eenmaal per jaar schriftelijk informeren over het gevoerde en te voeren sociaal beleid (tool) én over de ontwikkelingen en plannen voor het komende jaar. De OR kan naar aanleiding van het sociaal jaarverslag zelf initiatieven nemen en voorstellen ontwikkelen en in overleg brengen, via het zogenoemde initiatiefrecht.

Instemmingsrecht mogelijk van toepassing bij sociaal beleid

Het sociaal jaarverslag valt niet onder het instemmingsrecht van de OR. Wel kunnen er plannen of besluiten in worden aangekondigd, die afzonderlijk wel onder het instemmingsrecht van artikel 27 WOR vallen. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling voor een pensioenverzekering, een winstdelingsregeling of een spaarregeling, of aan het wijzigen of intrekken van een werktijd- of vakantieregeling.

OR let op maatschappelijk verantwoord ondernemen

De jaarverslagen van met name grotere organisaties en van organisaties met een publieksfunctie bevatten steeds vaker een MVO-paragraaf, waarin ze verantwoording afleggen over de economische, sociale en milieuaspecten van hun activiteiten, producten en diensten. MVO wordt ook samengevat onder de Engelse noemer ‘people, planet, profit’. De richtlijn voor duurzaamheidsverslagen is vastgelegd door het Global Reporting Initiative. Met de Transparantiebenchmark onderzoekt het ministerie van Economische Zaken jaarlijks de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse organisaties. Speciaal voor het mkb is onder de naam High Five een vereenvoudigde verslagrichtlijn opgesteld.

Milieujaarverslag rapporteren

Industriële bedrijven moeten jaarlijks hun afval, energie- en watergebruik en emissies naar lucht, water en bodem rapporteren in een zogenoemd Integraal PRTR-verslag (waarbij de afkorting PRTR staat voor Pollutant Release and Transfer Register).