VERDIEPINGSARTIKEL

Juist na een crisis op naar maatschappelijk verantwoord herstel

Bij het horen van de term maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) denken velen aan een redelijk vaag begrip als ‘rekening houden met het milieu’. Dit is zeker onderdeel van MVO, maar dekt de lading niet helemaal.

Wat moet u zich dan wél voorstellen bij MVO? En vooral: wat is de meerwaarde ervan voor uw onderneming en hoe zorgt u dat uw bv de vruchten kan plukken van een duurzame bedrijfsvoering?


18 augustus 2021 6 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Het uitgangspunt van MVO is het streven naar een balans tussen de drie P’s: people (mensen) planet (milieu) en profit (bedrijfswinst).

Kiezen voor deze manier van ondernemen betekent dat u verantwoordelijkheid wilt dragen voor het mede oplossen van grote maatschappelijke problemen. Denk aan luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. MVO gaat dus niet alleen maar over duurzaamheid en minder energieverbruik.

Redenen voor MVO

Maar waarom zou uw onderneming überhaupt werk maken van MVO? Daar zijn een aantal redenen voor te noemen:

 • Bij kredietaanvragen letten banken en investeerders steeds meer op duurzame factoren. Vaak kunt u vooral bij grote banken tegen een lagere rente dan de geldende marktrente lenen.
 • Naast de bedrijfsstrategie heeft ook het duurzaam regelen van financiële zaken een positief effect op uw bedrijfsimago.
 • Er bestaan interessante fiscale regelingen voor onderzoek naar nieuwe duurzame technologie (zie de uitleg onder het kopje ‘Klimaatneutrale bedrijfsvoering’).
 • U kunt subsidies krijgen voor onder meer energiebesparing en het aannemen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt
 • Niet onbelangrijk: MVO leidt tot betere financiële prestaties, op korte én lange termijn (zie onder het kopje ‘Waardegroei door MVO’).

Mkb’ers baseren hun bedrijfsmodel steeds vaker op duurzaamheid. Toch kunnen zij nog wel een slag maken in duurzaamheid en daar is ook wat te halen. Maar hoe doet u dat dan?

MVO raakt ook uw personeelsbeleid

Aandacht voor mensen

In een maatschappelijk verantwoorde onderneming heeft u allereerst aandacht voor de mensen. U heeft dan niet alleen oog voor uw eigen werknemers, maar ook voor de lokale gemeenschap in uw vestigingsplaats én de werknemers in uw productieketen.

Als u er bijvoorbeeld achter komt dat er misstanden zijn in uw keten op milieu- of mensenrechtengebied (zoals te lage lonen en slechte onveilige werkomstandigheden), dan kunt u ervoor kiezen om op zoek te gaan naar een andere leverancier.

MVO raakt ook het personeelsbeleid van uw bv. Denk aan:

 • Goede arbeidsomstandigheden, betrokkenheid, een goede balans in werk-privé, maar ook een veilige werkplek.
 • Persoonlijke ontwikkeling. Werknemers die zich blijven ontwikkelen, zijn beter in staat om hun werk op het juiste moment en de juiste plek te doen.
 • Het aanbieden van werkervaringsplekken aan net afgestudeerden of juist pensionado’s die willen doorwerken.
 • Diversiteit en inclusiviteit binnen uw personeelsbestand. U kunt bijvoorbeeld programma’s opzetten om het aantal vrouwen in de managementlagen te verhogen of (meer) ontwikkelkansen bieden aan jong en oud.

Uw bv kan voor deze zaken aanspraak maken op onder meer de Subsidieregeling praktijkleren, de loonkostenvoordelen (LKV) en de loonkostensubsidie.

Uw keten verduurzamen

Wilt u zaken gaan doen in ontwikkelingslanden of opkomende markten? Met de voucher Internationaal Maatschappelijk Verantwoord ondernemen krijgt u 50% terug van de onderzoekskosten naar verduurzaming van de internationale handelsketen. Het maximumbedrag is € 10.000 (exclusief BTW). Op mvonederland.nl leest u welke voorwaarden hieraan zijn verbonden.

Waarden en normen van uw onderneming

Eerlijk of ethisch zakendoen hoort ook bij MVO. Het gaat hierbij om de verschillende waarden en normen die een rol spelen bij bedrijfsmatige activiteiten. Vragen over de bedrijfsethiek kunnen zowel door interne als externe partijen (zoals klanten, leveranciers en zelfs concurrenten) worden gesteld.

Met de komst van sociale media is uw bv bovendien gevoeliger voor ethische discussies, en het afbreukrisico is groot. Zo kunt u door een burger of actiegroep worden aangesproken omdat u bijvoorbeeld geen oog heeft voor de milieueffecten van uw manier van produceren of arbeidsgehandicapten die graag aan de bak willen links laat liggen.

Als u de bedrijfsethiek wilt aanpakken, zult u extra aandacht moeten besteden aan de bedrijfscultuur, aan het ontwikkelen van gedragscodes en de morele vaardigheden van uw personeel.

U kunt subsidie aanvragen voor een energieadvies

Klimaatneutrale bedrijfsvoering

De tweede P staat voor ‘planet’. Uw bv streeft dan naar een bedrijfsvoering die zo klimaatneutraal mogelijk is. De belangrijkste bedrijfsonderdelen die u dan onder de loep moet nemen zijn:

 • Energiegebruik. Beperk dit zoveel mogelijk en kies voor duurzame (hernieuwbare) energie. Dit kan ook flink schelen in uw energiekosten.
 • Mobiliteit. Zuinige transportmiddelen en bedrijfsauto’s, vermindering van gereden kilometers door efficiënter vervoer en het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer gebruik en carpoolen besparen kosten en zorgen voor minder CO2-uitstoot.
 • Inkopen. Let naast de prijs en kwaliteit ook op sociale en milieuaspecten, zoals het gedrag van uw toeleveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden en het milieu.
 • Afval. Bekijk of u nog extra afval wilt scheiden, bijvoorbeeld om kosten te sparen bij het af laten voeren van het bedrijfsafval.
 • Papiergebruik. Werk zoveel mogelijk digitaal, gebruik gerecycled, ongebleekt papier of licht kopieerpapier en stel uw printers standaard in op dubbelzijdig printen.
 • Huisvesting. Houd in ieder geval rekening met de verplichting dat uw kantoor per 1 januari 2023 minimaal het energielabel C of hoger moet hebben. En besteed bij het verduurzamen van uw pand ook aandacht aan de bouwmaterialen, inrichting, isolatie en ventilatie. Gebruik bijvoorbeeld ledverlichting, vergroen het dak en zet de thermostaat een paar graden lager.

Tussen 1 oktober 2021 en 30 september 2022 kunt u een nieuwe subsidie aanvragen om een gespecialiseerde adviseur in te huren voor energieadvies op maat. Kijk voor de voorwaarden van deze subsidie op de website RVO.nl. Hier vindt u nog meer subsidies en belastingvoordelen op MVO-gebied, zoals de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Meer transparantie met een geïntegreerd jaarverslag!

De klassieke manier van jaarverslaggeving verschuift van het verstrekken van puur financiële informatie naar het meenemen van MVO-factoren. De resultaten van een berekening waarbij maatschappelijke en milieueffecten worden geprijsd, worden door steeds meer ondernemingen gepubliceerd in een ‘geïntegreerd jaarverslag’.

Hierin maakt u inzichtelijk hoe het ondernemingsresultaat uitpakt als u ook ‘people-’ en ‘planet’-kosten meerekent. Zo’n jaarverslag weerspiegelt uw bedrijfsstrategie en laat op een transparante manier zien hoe uw onderneming presteert, welke invloed deze heeft op haar omgeving en wat de risico’s zijn waaraan die is blootgesteld.

In dit kader mag het onderwerp ‘Core and More’ niet ontbreken. Hierbij ligt de focus op het slimmer en slanker verslag leggen.

Waardegroei door MVO

Verschillende onderzoeken laten zien dat MVO zowel direct of indirect leidt tot betere financiële prestaties. Zo blijkt uit een recent onderzoek van accountantsbureau PwC dat er op allerlei gebieden waarde ontstaat door MVO, bijvoorbeeld in omzetgroei.

De kosten dalen door lagere energieconsumptie en watergebruik, en de productiviteit neemt toe door het aantrekken en behouden van talent dat MVO en innovatie belangrijk vindt. Investeringen op lange termijn die stroken met MVO-doelen leiden vaak tot betere resultaten.

Ook de kosten van het aantrekken van kapitaal dalen door een daling van de risico’s en omdat er steeds meer financieringsopties zijn voor duurzame activiteiten. Aan de slag gaan met het verduurzamen van de financiën van uw onderneming? Pak het dan zo aan:

 • Kies voor een duurzame bank, verzekeraar, pensioenuitvoerder en duurzame spaar- en beleggingsproducten.
 • Betaal uw crediteuren op tijd. Zoals gezegd valt onder MVO óók het respectvol omgaan met leveranciers en het op tijd betalen van facturen.
 • Vermijd uiteraard corruptie en oneerlijke concurrentie.
 • Zorg voor een verantwoord belastingbeleid. Belasting betalen is een formele tegenprestatie die uw onderneming levert aan de samenleving.
 • Wees eerlijk en open over de financiële keuzes die uw bv maakt. U neemt dus ook MVO-factoren mee in uw jaarverslaggeving (zie het kader hierboven).

Al met al zijn er dus genoeg redenen te verzinnen vóór MVO. Maar voor elke onderneming zijn de MVO-activiteiten anders. Dit heeft te maken met de sector, de bedrijfscultuur en strategie. Met de MVO start-scan op mvonederland.nl kunt u checken welke stappen u op weg helpen.