Thema Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Naar themapagina

2015: Inspectie SZW ontving 25% meer klachten

20 oktober 2016 | Door redactie

Inspectie SZW ontving vorig jaar bijna 8.000 klachten; een kwart meer dan in 2014. De inspectie ondernam naar aanleiding van 3.114 klachten actie door een onderzoek in te stellen. Doet u een melding, dan is er dus een reële kans op een onderzoek!

De inspectiedienst onderzocht vorig jaar in totaal ruim 2.000 organisaties. Werknemers dienden klachten in over onder andere werktijden, collega’s die werkzaam waren zonder verblijfsvergunning en inkomens die onder het minimumloon liggen. De klachten over situaties in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag leidden het vaakst tot een onderzoek. Inspectie SZW legde in ruim driehonderd gevallen een boete op.

OR kan inspectie SZW uitnodigen voor bezoek

Bij een misstand in de organisatie kan de arboprofessional – zoals de preventiemedewerker – het probleem intern proberen op te lossen door de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aan te passen. Bovendien kan hij in gesprek gaan met de werkgever. Zet dat geen zoden aan de dijk? Dan kan de arboprofessional de hulp van de ondernemingsraad inroepen. De OR heeft als speciale taak het waken over arbeidsomstandigheden. Bovendien kan de OR de Inspectie SZW uitnodigen voor een bezoek aan de organisatie. Werknemers kunnen ook individueel een klacht indienen bij Inspectie SZW.