Boetes Inspectie SZW voor overtreden Arbowet

20 oktober 2017 | Door redactie

Inspectie SZW controleert of organisaties zich houden aan de verplichtingen uit de Arbowet. Bij controles kan Inspectie SZW (direct) een boete opleggen als er een overtreding wordt geconstateerd. Dat kan aardig in de papieren lopen.

Als de werkgever de Arbowet (tool) overtreedt, kan inspectie SZW een boete opleggen. De hoogte van de boetes kunnen werkgevers afleiden uit de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving. Deze beleidsregel noemt drie typen overtredingen:

  • een zware overtreding (ZO), Inspectie SZW geeft direct een boete;
  • een overtreding met directe boete (ODB), Inspectie SZW geeft direct een bestuurlijke boete;
  • een overige overtreding (OO), Inspectie SZW geeft eerst een waarschuwing of een kennisgeving van eis tot naleving. Is de fout na een waarschuwing niet hersteld, dan deelt Inspectie SZW alsnog een boete uit.

Ook boetes voor werknemers

Voor de meeste overtredingen geeft Inspectie SZW eerst een waarschuwing. Organisaties hebben dan bijvoorbeeld drie maanden de tijd om wel aan de verplichtingen te voldoen. Een zware overtreding die direct een boete oplevert is het niet melden van een arbeidsongeval. Ook werknemers kunnen een boete krijgen van Inspectie SZW. Bijvoorbeeld voor het niet naleven van wettelijke verplichtingen over het gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen. Denk aan het niet opvolgen van veiligheidsinstructies en het niet correct gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); dat levert een directe boete (ODB) op van € 750.

Direct een boete bij ontbreken basiscontract

Onlangs is de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving gewijzigd. Dit naar aanleiding van de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017. Organisaties die niet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts krijgen direct een boete opgelegd. Het verplichte basiscontract staat in artikel 14 lid 4 van de Arbowet. De boete voor het ontbreken van een basiscontract bedraagt € 1.500. Deze regel geldt voor nieuwe basiscontracten die worden afgesloten vanaf 1 juli 2017. Het ontbreken van verplichte onderdelen in het arbocontract kan ook een boete (OO) opleveren.