Thema Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Naar themapagina

De OR kan agressie op de werkvloer bestrijden

11 februari 2013 | Door redactie

Vorig jaar werd duidelijk dat agressie en geweld tegen werknemers in de horeca en bij tankstations de pan uit rees. Ook verkeersregelaars hebben het zwaar te verduren. Voor de Inspectie SZW was dit voldoende aanleiding om werkgevers in deze branches extra te controleren op de maatregelen die zij treffen tegen agressie en geweld. Leiden werknemers in uw organisatie onder agressie, dan moet de OR aan het werk!

De Inspectie SZW heeft in 2011 en 2012 meer dan duizend ondernemingen gecontroleerd op de maatregelen die zij nemen tegen agressie en geweld op de werkvloer. De resultaten hiervan leest u terug in het inspectierapport (pdf). Bij 70% van de horecabedrijven werden gebreken in het arbobeleid geconstateerd, terwijl het arbobeleid juist dit soort risico’s moet beperken. Bij tankstations zijn in 45% van de gevallen tekortkomingen geconstateerd en bij de verkeersregelaars treft 81% van de organisaties onvoldoende maatregelen.

Handige brochure helpt uw OR bij agressie

Voor de OR is een belangrijke rol weggelegd bij de preventie van dit ongewenste gedrag op de werkvloer zoals agressie en geweld. Zo verplicht de Arbowet (artikel 3.2) uw bestuurder om beleid te voeren waarmee hij agressie en geweld voorkomt of zoveel mogelijk beperkt. Daar zijn verschillende maatregelen bij te bedenken. Omdat de rol van uw OR oppermachtig is als het gaat om het arbobeleid, is het belangrijk dat de OR aan tafel zit met de bestuurder om de maatregelen tegen agressie en geweld te bespreken. De FNV heeft de brochure ‘Ongewenst gedrag: agressie op het werk’ (pdf) opgesteld die OR’en helpt in de strijd tegen agressie op de werkvloer.

De OR heef een belangrijke rol bij de RI&E

Uit de inspecties van Inspectie SZW bleek dat de meest voorkomende tekortkoming het gebrek aan een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) was. Iedere organisatie is wettelijk verplicht tot het opstellen (en bijhouden) van een RI&E. Aangezien de OR instemmingsrecht heeft op die RI&E vervult de raad een belangrijke rol bij de veiligheidsmaatregelen die de werkgever moet treffen. U doet er daarom verstandig aan om bij uw werkgever te informeren naar de RI&E en deze nog eens goed tegen het licht te houden om te zien of bepaalde onderdelen moeten worden bijgewerkt.