Inspectie SZW controleert werkdruk financiële sector

19 maart 2019 | Door redactie

Inspectie SZW heeft aangekondigd dat zij tot het eind van dit jaar een groot aantal accountantsbureaus gaat controleren op werkstress en werkdruk. Bij de controles richt Inspectie SZW zich specifiek op jonge werknemers in de financiële sector.

Inspectie SZW ziet dat er in de loopbaan verschillende momenten zijn waarop werknemers vatbaar kunnen zijn voor te hoge werkdruk. Het gaat om starters, jonge ouders, (mantel)zorgers en 60-plussers. Uitval in het begin van de loopbaan als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) waar werkdruk onder valt, kan grote invloed hebben op de verdere loopbaan. Inspectie SZW start daarom nu met controles op werkdruk bij jonge werknemers.

Werkstress kan leiden tot arbeidsongeschiktheid

Inspectie SZW gaat controleren of de accountantsbureaus voldoende maatregelen nemen om werkdruk en werkstress te voorkomen. Werkstress leidt niet alleen tot ziekteverzuim maar kan ook leiden tot langdurige uitval of arbeidsongeschiktheid. Als een werkgever wil nagaan in hoeverre werkdruk een probleem is, kan hij een aantal bronnen raadplegen op het Arboportaal, waaronder de Quick Scan Werkdruk. Als de resultaten uitwijzen dat de werkdruk te hoog is, moet hij hier maatregelen tegen nemen. Deze moet hij opnemen in het plan van aanpak dat hoort bij de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Werkgever moet Inspectie SZW medewerking verlenen

Inspectie SZW heeft geen toestemming nodig van een werkgever om een inspectie uit te voeren. De werkgever moet Inspectie SZW toegang verlenen tot de werkplek. Ook moet hij inzage verlenen in de loonadministratie en andere documenten zoals een werktijdenregistratie. Als Inspectie SZW het nodig acht, mag ze gegevens kopiëren en documenten en voorwerpen meenemen. Verder moet de werkgever meewerken als Inspectie SZW de identiteit van werknemers wil vaststellen. Alleen als Inspectie SZW overgaat tot een verhoor, hoeft een werkgever niet mee te werken. Inspectie SZW moet de werkgever hierop wijzen voordat zij het verhoor afneemt.