Inspectie SZW handhaaft niet alleen de Arbowet

30 november 2018 | Door redactie

Inspectie SZW controleert of werkgevers hun wettelijke verplichtingen nakomen om te zorgen voor eerlijke, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Daarbij kijkt de Inspectie niet alleen naar de verplichtingen die in de Arbowet staan.

Het takenpakket van Inspectie SZW is veel breder dan alleen controleren of werkgevers zich aan de voorschriften uit de Arbowet- en regelgeving houden. Dat wordt duidelijk uit het Jaarplan 2019. Daarin is het tegengaan van vormen van arbeidsmarktfraude als illegale arbeid, uitbuiting en onderbetaling; één van de speerpunten bij de handhaving de komende jaren.

Geen onderbetaling en illegale tewerkstelling?

Inspectie SZW controleert bijvoorbeeld dus ook of werkgevers zich houden aan de betaling van het wettelijk minimum(jeugd)loon en de minimum vakantiebijslag en of werkgevers zich niet schuldig maken aan illegale tewerkstelling.

Handhaving verschillende wetten rond arbeid

Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers de verschillende wetten op het gebied van arbeid naleven. De eerste twee gaan specifiek over arbeidsomstandigheden:

  • Arbeidsomstandighedenwet: voor veilige en gezonde werkomstandigheden;
  • Arbeidstijdenwet: voor goede werk- en rusttijden van werknemers;
  • Wet arbeid vreemdelingen: deze wet regelt het werken van buitenlanders in Nederland;
  • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag: deze wet regelt onder andere de hoogte van het minimumloon;
  • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs: deze wet bestrijdt illegale arbeid, ontduiking van het minimumloon, arbeidsuitbuiting, malafide arbeidsbemiddeling en andere vormen van arbeidsmarktfraude.

Controle bij gebruik gevaarlijke stoffen

In samenwerking met andere toezichthouders controleert Inspectie SZW bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen:

  • Besluit risico´s zware ongevallen 1999 (Brzo 1999);
  • ARIE: Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie voor bedrijven waarbij het gevolg van een ongeval met een gevaarlijke stof beperkt blijft tot de eigen organisatie.