Thema Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Naar themapagina

Rol werkgever bij goede zorg voor arbeidsmigranten

20 december 2022 | Door redactie

Niet alleen krijgen arbeidsmigranten vaker te maken met slechte arbeidsomstandigheden, zij krijgen ook niet altijd de zorg die ze nodig hebben. Daarom hebben overheid en zorgverzekeraars een convenant gesloten om de toegang tot zorg te verbeteren. Ook werkgevers spelen hierin een rol.

Arbeidsmigranten in Nederland lopen relatief meer risico op slechtere arbeidsomstandigheden en hebben vaker te maken met illegale tewerkstelling, onderbetaling en arbeidsuitbuiting. Daarnaast blijkt dat zij minder goed de weg vinden naar de juiste zorg als zij ziek worden of een andere zorgvraag hebben. Daarom hebben de ministers Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met Zorgverzekeraars Nederland een zorgconvenant afgesloten. Daarin staan afspraken om samen met werkgevers en zorgverleners te zorgen voor een betere toegang tot zorg voor arbeidsmigranten.

Zorgverzekeraar controleert betrouwbaarheid werkgever

Dat arbeidsmigranten slechte toegang hebben tot zorg komt onder meer doordat zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, zij onbekend zijn met het Nederlandse zorgsysteem en vaak geen huisarts hebben. Dit maakt dat arbeidsmigranten zich in een kwetsbare positie bevinden. Daar komt bij dat een deel terechtkomt bij malafide werkgevers die zich niet houden aan de Wet minimumloon, de wet arbeid vreemdelingen en de Arbeidstijdenwet. In het convenant is afgesproken dat zorgverzekeraars de zorgaanbieders er actiever op gaan aanspreken als zij onterecht arbeidsmigranten weigeren te behandelen. Ook moeten zij de betrouwbaarheid en integriteit van werkgevers controleren voordat ze een collectieve verzekering afsluiten. De zorgverzekeraar moet ook bemiddelen bij de verstrekking van zorg.  

Arbeidsuitbuiting speerpunt Arbeidsinspectie

In het Meerjarenplan van de Nederlandse Arbeidsinspectie is de bestrijding van arbeidsmarktfraude, illegale arbeid en arbeidsuitbuiting al jaren een speerpunt, ook voor het nieuwe Meerjarenplan 2023-2026. Deze risico’s krijgen prioriteit en dat betekent dat er actief en reactief op gehandeld wordt. Arbeidsuitbuiting & Ernstige benadeling is een van de programma’s voor de komende jaren. Hierin ligt de focus op het opsporen en bestrijden van criminele netwerken, schijnconstructies, misbruik van specifieke regelingen ten behoeve van rechtmatig verblijf en malafide uitzendorganisaties.

Het Convenant Toegang tot de gezondheidszorg voor arbeidsmigranten is gepubliceerd op de website van het ministerie van SZW.