Kan de OR een klacht indienen bij Arbeidsinspectie?

22 juli 2019

Onze ondernemingsraad stelt over een kwestie te gaan klagen bij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie zou in dat geval verplicht zijn om een onderzoek in te stellen. Klopt dat? Waar in de wet kan ik die plicht terugvinden?

Doet een medezeggenschapsorgaan als de ondernemingsraad een melding bij de Arbeidsinspectie, dan is de instantie inderdaad verplicht om op die melding te reageren. De Arbeidsinspectie verwoordt het zelf als volgt: ‘De Inspectie is wettelijk verplicht om een klacht die afkomstig is van een vakbond of ondernemingsraad (OR), c.q. personeelsvertegenwoordiging (PVT) in onderzoek te nemen.’

Vermoedelijke overtreding altijd onderzocht

Deze verplichting voor de Arbeidsinspectie vindt u ook terug in artikel 24, lid 7 van de Arbowet. Bij de registratie van meldingen bij de Arbeidsinspectie wordt het type melder (werknemer, familie, medezeggenschap) apart vastgelegd. Als de klacht of de melding afkomstig is van een vakbond, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, wordt deze altijd onderzocht, ongeacht de zwaarte van de vermoedelijke overtreding. Een melding kan ook een vraag of probleem zijn. Het hoeft niet altijd om in een incident te gaan. Het hangt af van het soort melding en de ernst ervan of hiervoor ook een bezoek aan de werkplek nodig is. Is dat het geval, dan kan de ondernemingsraad bij dat bezoek een rol spelen.

Vergezelrecht op de werkplek

De OR heeft in de communicatie met de Arbeidsinspectie de volgende rechten:

  • vergezelrecht bij onderzoek op de werkplek (artikel 12 van de Arbowet);
  • recht op een gesprek onder vier ogen met de aanwezige inspecteur (eveneens artikel 12 van de Arbowet);
  • recht op toezending van het rapport van de Arbeidsinspectie over het onderzoek dat heeft plaatsgevonden (artikel 24 van de Arbowet);
  • recht om in beroep te gaan tegen een beslissing van de Arbeidsinspectie (artikel 30 van de Arbowet).