AOW-gerechtigde als eerste ontslaan

5 maart 2014 Door redactie

Per 1 april 2014 komen AOW-gerechtigden bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel als eerste in aanmerking voor ontslag. Dit blijkt uit een wijziging van het Ontslagbesluit dat onlangs is gepubliceerd in de Staatscourant. Let hier dus op bij ontslagaanvragen die u op of na 1 april 2014 indient bij UWV.

Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen moet u het afspiegelingsbeginsel toepassen. Bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel verdeelt u uw werknemers in groepen met uitwisselbare functies. Dit zijn functies die wat betreft functie-inhoud, kennis, competenties, niveau en beloning vergelijkbaar met elkaar zijn. Per groep uitwisselbare functies verdeelt u uw werknemers vervolgens onder in leeftijdscategorieën. Per leeftijdscategorie moet u de werknemer met het kortste dienstverband ontslaan. De bedoeling hiervan is dat de leeftijdsopbouw binnen de categorieën uitwisselbare functies vóór en na de ontslagrondes zoveel mogelijk gelijk blijft.

Als eerste afscheid nemen van AOW-gerechtigden

Onlangs is een wijziging van het Ontslagbesluit (pdf) in de Staatscourant gepubliceerd. Hieruit blijkt dat u per 1 april 2014 nadat u de uitwisselbare functiegroepen heeft vastgesteld, eerst moet bekijken of er in deze functiegroepen werknemers zitten die AOW-gerechtigd zijn. Is dit het geval, dan moet u als eerste afscheid nemen van deze werknemers. Vervolgens past u de normale regels van het afspiegelingsbeginsel toe. Hierbij geldt dat de leeftijdscategorie van ‘55 jaar en ouder’ wordt gewijzigd in ‘55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd’. Als er meer AOW-gerechtigden in een functiegroep vallen dan er in die groep ontslagen moeten worden, komt de AOW-gerechtigde met het kortste dienstverband als eerste in aanmerking voor ontslag.

Wijziging staat los van de hervorming van het ontslagrecht

Met de wijziging in het Ontslagbesluit wil de overheid ervoor zorgen dat werknemers die een inkomensvoorziening hebben op grond van hun AOW eerder voor ontslag in aanmerking komen dan werknemers die dit niet hebben. Door deze objectieve rechtvaardiging is de wijziging niet in strijd met de Wet gelijke behandeling. De wijziging in het Ontslagbesluit staat los van de hervorming van het ontslagrecht dat is geregeld in de Wet werk en zekerheid. De maatregel treedt op 1 april 2014 in werking. Bij ontslagaanvragen die u vóór deze datum indient, kunt u de normale regels voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel nog hanteren.