Ouderschapsverlofkorting vervalt volgend jaar

Uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, volgden een aantal maatregelen die voor uw organisatie relevant kunnen zijn. Zo wordt de ouderschapsverlofkorting volgend jaar afgeschaft en gaat de leeftijdsgrens voor de mobiliteitsbonus omhoog.

23 september 2014 | Door redactie

De volgende maatregelen en beleidswijzigingen uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn relevant voor werkgevers:

  • Per 1 januari 2015 vervalt de ouderschapsverlofkorting. Dat is de loonheffingskorting ter compensatie van de inkomstenderving bij opname van ouderschapsverlof. Let op: het recht om ouderschapsverlof op te nemen, vervalt niet.
  • De leeftijdsgrens van de mobiliteitsbonus voor oudere uitkeringsgerechtigden wordt vanaf 2015 verhoogd van 50 naar 56 jaar.
  • In 2015 is de AOW-leeftijd 65 jaar en drie maanden. Na 2015 gaat de verhoging van de AOW-leeftijd door.
  • Per 1 januari 2015 eindigt de partnertoeslag AOW voor nieuwe instroom.
  • De nullijn voor ambtenaren eindigt in 2015: de lonen van ambtenaren stegen in de periode 2010-2014 niet mee met de contractloonstijging bij bedrijven. Deze nullijn eindigt in 2015.
  • In 2015 komt het kabinet met een voorstel om de regeling voor kennismigranten te versoepelen. In bepaalde sectoren is het namelijk erg moeilijk om goed geschoold personeel te vinden. De versoepeling van de kennismigrantenregeling moet Nederland aantrekkelijker maken voor hoogopgeleide buitenlanders.
  • Het is de bedoeling dat werkgevers gaan investeren in faciliteiten voor migranten, door taalonderwijs te verzorgen en stageplekken en leerbanen aan migrantenjongeren aan te bieden. Hierdoor moet de aansluiting van migranten op de arbeidsmarkt verbeteren.
  • In her kader van de Participatiewet en de vrijwillige banenafspraken uit het sociaal akkoord moeten werkgevers hun vacatures aanpassen aan de vermogens van werknemers met een arbeidsbeperking. De komende tijd werken werkgeversorganisaties VNO-NCW en AWVN praktijkvoorbeelden uit die u laten zien hoe u economisch rendabel arbeidsbeperkten in dienst kunt nemen.