Overige prinsjesdagmaatregelen SZW voor 2015

Op Prinsjesdag maakte het ministerie van SZW zijn begroting voor 2015 bekend. Over de belangrijkste maatregelen voor uw vakgebied heeft u al kunnen lezen op de portal van OR Rendement. Toch staan er nog meer maatregelen op stapel. Zo wil het kabinet dat werkgevers makkelijker hoogopgeleide migranten naar Nederland kunnen halen. Verder wijzigen onder meer de mobiliteitsbonus en de ouderschapsverlofkorting.

22 september 2014 | Door redactie

De volgende maatregelen en beleidswijzigingen uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn relevant voor werkgevers:

  • In 2015 komt het kabinet met een voorstel om de regeling voor kennismigranten te versoepelen. In bepaalde sectoren is het namelijk erg moeilijk om goed geschoold personeel te vinden. De versoepeling van de kennismigrantenregeling moet Nederland aantrekkelijker maken voor hoogopgeleide buitenlanders.
  • Het is de bedoeling dat werkgevers gaan investeren in faciliteiten voor migranten, door taalonderwijs te verzorgen en stageplekken en leerbanen aan migrantenjongeren te bieden. Hierdoor moet de aansluiting van migranten op de arbeidsmarkt verbeteren.
  • De leeftijdsgrens van de mobiliteitsbonus voor oudere uitkeringsgerechtigden wordt vanaf 2015 verhoogd van 50 naar 56 jaar.
  • Per 1 januari 2015 vervalt de ouderschapsverlofkorting. Dat is de loonheffingskorting ter compensatie van de inkomstenderving bij opname van ouderschapsverlof. Let op: het recht om ouderschapverlof op te nemen, vervalt niet.
  • Per 1 januari 2015 eindigt de partnertoeslag AOW voor nieuwe instroom.
  • In 2015 is de AOW-leeftijd 65 jaar en drie maanden. Na 2015 gaat de verhoging van de AOW-leeftijd door.
  • In het najaar van 2014 komt er een kabinetsreactie op het advies van een speciale commissie om het hoger onderwijs aantrekkelijker en flexibeler te maken voor werkenden in het kader van een leven lang leren.
  • De nullijn voor ambtenaren eindigt in 2015: de lonen van ambtenaren stegen in de periode 2010-2014 niet mee met de contractloonstijging bij bedrijven. Deze nullijn eindigt in 2015.
  • Alleen mensen die (duurzaam) geen arbeidsvermogen hebben, kunnen vanaf 2015 nog instromen in de Wajong. Dit heeft te maken met de invoering van de Participatiewet. Wajongers met arbeidsvermogen vallen voortaan onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente ondersteunt deze mensen bij het zoeken naar werk of scholing of verstrekt een uitkering.