Urenaanpassing in de toekomst vaker mogelijk

In de toekomst mogen werknemers vaker een verzoek indienen om meer of minder te gaan werken. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vorige week een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat onder meer de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) flexibeler maakt.

15 augustus 2011 | Door redactie

Het moet voor werknemers makkelijker worden om de omvang van hun werk af te stemmen op hun privéomstandigheden. Om dat te bereiken, wil de ministerraad de Wet aanpassing arbeidsduur verruimen. Volgens de huidige wetgeving mogen werknemers één keer in de twee jaar een verzoek indienen voor een aanpassing van hun contracturen. Wie minder is gaan werken, heeft volgens de wet dus pas twee jaar daarna het recht om zijn uren weer uit te breiden of nog verder in te perken. In het nieuwe wetsvoorstel staat dat werknemers deze mogelijkheid één keer per jaar krijgen.

Altijd bij onvoorziene omstandigheden

Bovendien moet een werknemer bij onvoorziene omstandigheden altijd een verzoek om urenaanpassing kunnen doen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de partner van een werknemer plotseling hulpbehoevend wordt, waardoor de werknemer minder moet gaan werken. In zo’n geval zal de huidige eis dat de werknemer ten minste een jaar in dienst moet zijn niet gelden. Ook hoeft de werknemer het verzoek dan niet vier maanden vóór de beoogde aanpassing in te dienen. U kunt een verzoek – net als altijd – alleen weigeren als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn die dit rechtvaardigen.
Deze verruiming van de WAA moet ervoor zorgen dat aanpassingen in de contracturen niet altijd permanent zijn, maar ook voor een bepaalde periode kunnen gelden. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om de contracturen tijdelijk te beperken en in de periode erna tijdelijk extra uit te breiden om de gemiste uren te compenseren.

Aanpassing van de Wet arbeid en zorg

Het wetsvoorstel ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ bevat ook aanpassingen van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Volgende week leest u meer over verruiming van de verloffaciliteiten in deze wet.