Wat staat er per 2015 op stapel bij SZW?

In de begroting voor 2015 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal maatregelen opgenomen die relevant zijn voor uw onderneming. Zo wordt het makkelijker om hoogopgeleide migranten naar Nederland te halen en gaan de mobiliteitsbonus en de ouderschapsverlofkorting op de schop.

19 september 2014 | Door redactie

Voor uw onderneming zijn de volgende maatregelen en beleidswijzigingen uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid relevant:

 • De leeftijdsgrens voor de mobiliteitsbonus – ook wel premiekorting oudere uitkeringsgerechtigden genoemd – wordt verhoogd van 50 naar 56 jaar per 1 januari 2015.
 • Er wordt een brug-WW ingevoerd die het voor werkgevers in een zogenoemd groeiend beroep – beroepen waarvan de verwachting is dat er de komende tijd meer banen in komen – mogelijk maakt om nieuwe werknemers aan te nemen die omgeschoold worden met behoud van hun uitkering.
 • Per 1 januari 2015 eindigt de AOW-partnertoeslag voor nieuwe instroom.
 • In 2015 is de AOW-leeftijd 65 jaar en drie maanden. Ook na 2015 gaat de verhoging van de AOW-leeftijd door.
 • Het kabinet komt in 2015 met een voorstel om de regels voor kennismigranten te versoepelen. Aangezien het in bepaalde sectoren erg moeilijk is om goed gekwalificeerde werknemers te vinden, moeten de nieuwe regels Nederland aantrekkelijker maken voor hoogopgeleide buitenlanders.
 • Werkgevers moeten meer gaan investeren in faciliteiten voor migranten. Door het bieden van taalonderwijs, stageplekken en leerbanen moet de aansluiting van migranten op de arbeidsmarkt verbeteren.
 • Aan de maatregelen uit de Wet werk en zekerheid is niets veranderd. Dat betekent dat per 1 januari 2015 de maatregelen met betrekking tot proeftijd en concurrentiebeding gewoon in werking treden. Per 1 juli 2015 wordt de ketenbepaling verkort en gaat het ontslagrecht op de schop.
 • De ouderschapsverlofkorting vervalt per 1 januari 2015. Dat is de loonheffingskorting ter compensatie van de inkomstenderving bij opname van ouderschapsverlof.
 • In het najaar van 2014 komt er een kabinetsreactie op het advies van een speciale commissie om het hoger onderwijs aantrekkelijker en flexibeler te maken voor werkenden in het kader van een leven lang leren.
 • De lonen van ambtenaren stegen in de periode 2010-2014 niet mee met de contractloonstijging bij bedrijven. Deze nullijn eindigt in 2015.
 • Werknemers die ontslagen worden, hebben in 2015 en 2016 tijdelijk recht op maximaal zes maanden kinderopvangtoeslag. Op dit moment is dat nog maximaal drie maanden.
 • In het kader van de Participatiewet en de vrijwillige baanafspraken uit het sociaal akkoord moeten werkgevers hun vacatures aanpassen aan de vermogens van werknemers met een arbeidsbeperking. De komende tijd werken werkgeversorganisaties VNO-NCW en AWVN praktijkvoorbeelden uit die u laten zien hoe u economisch rendabel arbeidsbeperkten in dienst kunt nemen.