Wijziging Arbeidstijdenwet aangenomen

De Eerste Kamer is op 31 oktober 2012 akkoord gegaan met een wijziging van de Arbeidstijdenwet. De wijziging is een verduidelijking van de begrippen ‘arbeidstijd’ en ‘rusttijd’ in de wet. Aanleiding voor de wetswijziging waren een aantal rechtszaken waarin onduidelijkheid was ontstaan over wat wel en niet onder ‘arbeidstijd’ valt.

28 november 2012 | Door redactie

In de praktijk verschillen werkgever en werknemer wel eens over de vraag of bijvoorbeeld het reizen van en naar het werk als werktijd moet worden aangemerkt. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Reistijd soms aangemerkt als werktijd’.

Gezagsrelatie bij wachtdienst

Arbeid hoeft niet per se het verrichten van (de gebruikelijke) werkzaamheden te zijn. De tijd die een arts bijvoorbeeld ’s nachts in het ziekenhuis doorbrengt omdat hij oproepbaar moet zijn, valt onder arbeidstijd, ook als hij tijdens deze wachtdienst slaapt. In die situatie is er sprake van een gezagsrelatie: de arts is verplicht om gehoor te geven aan een mogelijke oproep. Daarom wordt de volledige wachtdienst van de arts als arbeidstijd gerekend.

Gezagsrelatie expliciet in Arbeidstijdenwet

Die gezagsrelatie was tot nog toe niet expliciet opgenomen in de wet. Door de wijziging van de Arbeidstijdenwet (ATW) (pdf) is de definitie van ‘arbeidstijd’ verduidelijkt. In de wet staat voortaan dat arbeidstijd de tijd is dat de werknemer ‘onder gezag van de werkgever’ arbeid verricht.
Of reistijd als arbeidstijd geldt en u als werkgever reisuren als arbeidsuren moet uitbetalen, hangt af van de vraag of de werknemer die reis ‘onder gezag’ van de werkgever aflegt, met andere woorden: of de werknemer tijdens die reis ‘ter beschikking staat van de werkgever’. Overigens kunnen hierover ook bepalingen zijn opgenomen in uw cao of bedrijfsregeling. De ATW geeft alleen regels voor arbeids- en rusttijden.
Wilt u meer informatie over de regels van de ATW, dan kunt u nu het vaktooltraject 'Alles over de Arbeidstijdenwet' downloaden.