Stichting

Een stichting is een organisatievorm die wordt gebruikt als de oprichters een bepaald doel willen bereiken zonder winstoogmerk. De stichting is een rechtspersoon waarbij het bestuur het enige verplichte orgaan is, maar de bestuurders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld schulden van de stichting, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De stichting mag verder geen leden hebben, zoals bij een vereniging het geval is. Het is wel mogelijk dat een stichting werknemers in dienst heeft en te maken heeft met donateurs en vrijwilligers.

Fondsenwerving en statuten

Om haar doel te bereiken, mag een stichting wel fondsen werven en zelfs winst maken, als dit maar ten goede komt van de doelstelling. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat de stichting haar vermogen uitkeert aan haar bestuurders. Stichtingen moeten transparant zijn over hun handelen en hiervoor regels hebben. Deze regels zijn samen met het doel van de stichting vastgelegd in de statuten. 

 

Vraag en antwoord

Wanneer is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens toegestaan?
Volgens de AVG mag u inderdaad geen bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat was overigens ook al zo onder de oude Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In de volgende uitzonderingssituaties moen bijzondere persoonsgegevens wél verwerkt worden. De persoon heeft uitdrukkelijke... Lees het hele antwoord