Vereniging

Een vereniging heeft geen winstoogmerk, net als een stichting. Het verschil is dat  niet het bestuur, maar de leden van de vereniging de besluiten nemen. Het bestuur wordt ook benoemd door de algemene ledenvergadering (ALV). Minstens eens per jaar komt de ALV bij elkaar om te stemmen over het beleid van de vereniging. Zowel natuurlijk personen als andere rechtspersonen kunnen lid zijn van een vereniging. De leden betalen contributie die de vereniging gebruikt voor het behalen van haar doel. Een vereniging mag verder geen winst maken, tenzij dit bedoeld is voor het doel van de vereniging. Het is niet mogelijk dat de vereniging haar vermogen uitkeert aan haar leden. 

 

Vraag en antwoord

Wanneer is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens toegestaan?
Volgens de AVG mag u inderdaad geen bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat was overigens ook al zo onder de oude Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In de volgende uitzonderingssituaties moen bijzondere persoonsgegevens wél verwerkt worden. De persoon heeft uitdrukkelijke... Lees het hele antwoord