De ‘M’ van Milieu in de VGWM-commissie

Arbo- en milieuproblemen liggen vaak in elkaars verlengde. Vandaar dat de M in VGWM niet weggelaten kan worden. Bovendien hebben arbo-­ en milieubeleid vaak dezelfde systematiek: risico’s inventariseren, plan van aanpak opstellen, uitvoeren en evalueren.

25 juni 2020 | Door redactie

Op het gebied van milieu kan de VGWM-­commissie een belangrijke bijdrage leveren. Heeft uw organisatie een ondernemingsraad (OR) die echt bewust heeft gekozen voor een Arbocommissie en het milieubeleid daarin achterwege heeft gelaten, dan is het goed om dit voor het volgende overleg met de commissie op de agenda te zetten. Het komt ook voor dat er wel een VGWM-commissie is, maar dat het onderwerp milieu nauwelijks aan bod komt. Dan is het goed om te onderzoeken of dat terecht is.

Noodzaak milieubeleid onderzoeken

Om te bepalen of de OR zich met milieubeleid van de organisatie moet bezighouden, en er dus een VGWM-commissie moet zijn, is het nuttig om te inventariseren wat de milieubelasting van de organisatie is. Productiemethoden en de markt veranderen ook, dus is het goed om de gevolgen daarvan te bekijken. Als die er zijn, is het goed om als OR te komen tot een gezamenlijke visie op het milieu en deze te bespreken met de werkgever.

Informatie over milieubelasting

Om de milieubelasting van de organisatie te bepalen, kan de OR of de VGWM-commissie naar een aantal milieuaspecten kijken. Daarvoor kan informatie van de werkgever nodig zijn. Is er al een milieubeleidsplan, dan kan dat ook een uitgangspunt zijn. Onder andere de volgende onderwerpen spelen een rol:

  • Inkoopbeleid;
  • Afvalstromen;
  • energieverbruik of –opwekking;
  • lozing van reststoffen;
  • impact omwonenden;
  • mogelijkheden voor hergebruik.