In de zomer aandacht voor OR-speerpunten

6 augustus 2018 | Door redactie

De zomermaanden zijn vaak rustig voor OR-leden. Vanwege de vele vakanties stelt de bestuurder besluiten vaak uit tot na de zomer en dat betekent dat de OR zich niet om de haverklap over advies- en instemmingsverzoeken hoeft te buigen. De OR-leden kunnen de zomer gebruiken om nog eens goed naar de OR-speerpunten kijken.

In de rustige zomerperiode staan de lopende zaken vanwege vakanties vaak stil. Dat betekent dat de OR-leden die niet op vakantie zijn, de tijd hebben om zich te buigen over de speerpunten van de raad. Allereerst kan de raad de afspraken en bestaande regelingen monitoren. De OR waakt erover dat zowel bestuurder als werknemers zich aan deze afspraken en regelingen houden. Als blijkt dat de regeling niet voldoet, kan de OR met de bestuurder bespreken of er wijzigingen nodig zijn. Als de OR op deze wijzigingen adviesrecht (tools) of instemmingsrecht (tools) heeft, toetst de raad het voorstel. Tot slot kan de OR de bestuurder ongevraagd advies geven en voorstellen doen over alle onderwerpen die de organisatie betreffen. Dat doet de raad via het initiatiefrecht (tool), vastgelegd in artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Speerpunten opstellen na artikel-24-overleg

Voor een OR is het vanwege de beperkte beschikbare tijd haast onmogelijk om in alle onderwerpen te duiken die van belang zijn voor de achterban. Daarom stelt een slimme OR speerpunten op. Dat kan een raad doen naar aanleiding van het zogeheten artikel-24-overleg. In die halfjaarlijkse overlegvergadering (vastgelegd in artikel 24 WOR) kijken OR en bestuurder terug op de afgelopen periode en brengt de bestuurder de OR op de hoogte van zaken die in de nabije toekomst zullen spelen. Na deze vergadering kan een OR een lijst met speerpunten opstellen. Zo kan de OR zich concentreren op de arbeidsomstandigheden als de bestuurder het plan aankondigt om vanwege een piekperiode later in het jaar een groot aantal uitzendkrachten in te huren.

Bijlagen bij dit bericht

Initiatiefrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 9 minuten