OR en bestuur Soweco weer met elkaar overhoop

De toekomstplannen van de sociale werkvoorziening Soweco in Overijssel doen opnieuw stof opwaaien tussen de ondernemingsraad (OR) en het bestuur. De OR roept de betrokken gemeenteraden op om in juni niet in te stemmen met de voorgenomen opheffing van Soweco.

27 mei 2020 | Door redactie

In juni zullen de zes betrokken gemeenteraden zich buigen over een voorstel om de gemeenschappelijke regeling Soweco op te heffen. De OR roept de gemeenteraden op om niet in te stemmen met de voorgestelde opheffing. De OR stelt dat er sprake is van onwaarheid en misleiding. Volgens de OR suggereert het bestuur ten onrechte dat de Raad van Commissarissen (RvC) volledig werd betrokken bij en akkoord is met het opheffen van de gemeenschappelijke regeling. Ook voelt de OR zich buitenspel gezet, omdat er nauwelijks contact geweest is tussen het bestuur en de OR. Verzoeken van de OR om tot een formele afspraak te komen, zou het bestuur steeds afwijzen. Daarnaast benadrukt de OR dat het sociaal werkbedrijf in 2019 goed heeft gepresteerd en een winst van € 2,2 miljoen heeft behaald.

Bestuur stelt dat uitspraken OR niet kloppen

Het bestuur verwerpt de uitspraken van de OR. Volgens het bestuur is er wel overeenstemming bereikt met de RvC over het opheffen van de gemeenschappelijke regeling. Bij de oprichting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie is het uitgangspunt dat er geen gedwongen ontslagen zullen zijn. Het oprichten van de nieuwe organisatie zal plaatsvinden in samenwerking met nog op te zetten werkgroepen, waarin zowel werknemers van Soweco als van de gemeente plaatsnemen. Ook het sociaal plan zal worden afgestemd met de OR. Het bestuur stelt dus dat de OR wél wordt betrokken, maar op een later moment.
Als de gemeenteraden instemmen met de opheffing van Soweco, moeten de gemeenten de sociale werkvoorziening per 1 januari 2021 zelf gaan organiseren. Daarbij komt er een nieuwe organisatie voor de gemeenten Almelo, Tubbergen, Twenterand en Wierden. De gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn organiseren de werkvoorziening zelfstandig.

OR stapte eerder al naar de rechter

Het voorgenomen besluit om Soweco op te heffen, was eerder al reden voor de OR om naar de rechter te stappen. De rechter bepaalde dat de OR geen rol krijgt bij het onderzoek naar de toekomst van Soweco. Het inschakelen van een extern bureau valt namelijk onder het zogenaamde politieke primaat, daarop is het adviesrecht van de OR niet van toepassing (artikel 23, lid 2 WOR). De OR krijgt pas inspraak als de besluiten gevolgen hebben voor de werknemers (artikel 23, lid 2 en artikel 46d, sub b WOR). Die besluiten vallen – ook bij overheidsdiensten – wél onder het adviesrecht van de OR.

Bijlagen bij dit bericht

Voorbeeldadvies OR
Tools | Maatwerkbrieven
Een helder OR-advies schrijven
Tools | Stappenplannen