OR Humankind zegt vertrouwen op in RvT

De ondernemingsraad (OR) van Humankind, voorheen Kinderopvang Humanitas, heeft het vertrouwen opgezegd in de raad van toezicht (RvT). Aanleiding is het vertrek van bestuursvoorzitter Sacha Ausems en bestuurslid Jan-Evert Post. Zij vertrokken onlangs vanwege een onoverkomelijk verschil in visie op beleid en leiderschap.

5 juli 2019 | Door redactie

De OR van Humankind is van mening dat zij onvoldoende is betrokken bij de besluitvorming over het vertrek van de twee bestuursleden en vindt dat het genomen besluit niet in het belang is van de organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat er binnen de organisatie onvoldoende draagvlak is voor de huidige RvT. Inmiddels heeft de OR de raad gevraagd de procedure in gang te zetten voor een nieuwe samenstelling van de RvT.

RvT is toezichthouder en adviseur

Veel organisaties hebben een orgaan dat toezicht houdt op de bedrijfsvoering. Bij een vennootschap is dat de raad van commissarissen (RvC), bij een vereniging of stichting de raad van toezicht (RvT). De belangrijkste taak van de RvT is toezicht houden op het functioneren van het bestuur van de organisatie. Bijvoorbeeld op het behalen van de doelen van de organisatie, het beleid of de kwaliteit van producten en diensten van de organisatie. Daarnaast heeft de RvT de rol van adviseur naar het bestuur, bijvoorbeeld waar het gaat om de opzet en uitvoering van beleid, strategie en begroting.

Rol OR bij RvT niet wettelijk bepaald

Anders dan bij een RvC, zijn er geen wettelijke voorschriften voor de rol van medezeggenschap bij de RvT. In veel cao’s staat echter dat hierover wel statutaire regels moeten zijn. Dit loopt uiteen van de verplichting om het advies van de OR te vragen bij de samenstelling van de RvT tot het voordrachtsrecht voor één of meer zetels in de raad. Die voordracht kan zelfs een bindend karakter hebben. De OR doet er dus altijd goed aan om de cao en de statuten hierop na te lezen.

Goede relatie tussen RvT en OR noodzakelijk

Door invloed uit te oefenen op de samenstelling van de RvT, vergroot de OR de kans dat er een goede verstandhouding en samenwerking ontstaan de RvT en OR. OR en RvT kunnen niet om elkaar heen. Zo is een delegatie van de RvT verplicht om aanwezig te zijn bij de halfjaarlijkse overlegvergadering over de algemene gang van zaken (artikel 24, lid 2 WOR) en bij het overleg over een voorgenomen besluit dat valt onder het adviesrecht (artikel 25 WOR). Daarnaast is de RvT ook degene die het functioneren van de bestuurder beoordeelt. Bij de beoordeling van het bestuur is het verstandig als de RvT ook te rade gaat bij de OR. Die vertegenwoordigt immers de werknemers en weet daardoor goed wat er speelt in de organisatie.