OR-reglement ook tussentijds onder de loep nemen

Veel ondernemingsraden kijken niet of nauwelijks om naar het OR-reglement. Pas als de verkiezingstijd nadert, haalt een raad het reglement meestal weer uit het stof. Aanpassen heeft dan weinig zin meer. Daarom doet een OR er goed aan om het reglement al eerder tegen het licht te houden.

20 december 2019 | Door redactie

Veel ondernemingsraden hebben een OR-reglement dat overbodige bepalingen bevat. Die maken het reglement daardoor ingewikkelder dan het misschien al is. Vaak gaat het om passages uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) die ooit letterlijk zijn overgenomen. Als de OR daar niets aan heeft, is schrappen verstandig. Ook bestaat de kans dat onderdelen in het reglement betrekking hebben op afspraken tussen bestuurder en OR, bijvoorbeeld faciliteiten. Het OR-reglement bindt alleen OR-leden en daarom is het beter om ze als bijlagen op te nemen. Die bijlagen kunnen zowel OR als bestuurder tekenen.

Actief en passief kiesrecht OR verkorten

Het grootste deel van het OR-reglement gaat over de samenstelling van de OR, de zittingsduur en de verkiezingsbepalingen. De zittingsduur bedraagt twee, drie of vier jaar. In het laatste geval mag de helft van de OR om de twee jaar worden verkozen. De OR kan besluiten de zittingsduur te verkorten of juist te verlengen.
Als het lastig is om elke keer voldoende kandidaten te vinden, kan de OR overwegen om de diensttijdvereisten voor het actief en passief kiesrecht te verkorten. Wettelijk is dat zes respectievelijk twaalf maanden, maar daarvan mag de OR in het reglement afwijken. Dat geldt ook voor de termijn van 24 maanden voor uitzendkrachten. Dit is een reële optie als in een organisatie veel uitzendkrachten werken en de OR hen een stem wil geven. Reglementswijzigingen in bepalingen die betrekking hebben op verkiezingen, worden pas na de aankomende verkiezingen van kracht. Ze gelden dus niet in de lopende zittingsperiode.

Niet te veel werkafspraken opnemen in OR-reglement

Daarnaast bevat een aanzienlijk deel van het OR-reglement bepalingen over de werkwijze van de raad. Het kan verleidelijk zijn om hier veel regels op te nemen die vastleggen hoe de OR op dit moment werkt. Maar de OR hoeft niet vast te leggen wat goed gaat. Bovendien kan in de toekomst de behoefte bestaan om een werkafspraak aan te passen. Dat gaat veel eenvoudiger als een afspraak niet in het OR-reglement vastligt. De OR kan het voorbeeldreglement van de SER (pdf) eens naast het eigen OR-reglement houden en bekijken waar de verschillen zitten.