OR speelt rol bij betere man/vrouw-balans in top

In grote bedrijven moet minimaal 30% van de top en sub-top uit vrouwen bestaan. Een wetsvoorstel met concrete maatregelen staat nu op internetconsultatie.nl. Ook de ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol bij het realiseren van een betere balans tussen mannen en vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

8 mei 2020 | Door redactie

Het wetsvoorstel Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding moet zorgen voor een evenwichtiger verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven. Het ontwerpwetsvoorstel staat tot en met 14 mei a.s. open voor reacties. Voor OR-leden een goede kans om kritisch naar de nieuwe wet te kijken en ideeën te opperen hoe de wet eruit moet zien. OR-leden hebben namelijk een goed beeld van wat er speelt binnen de organisatie, moeten een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen (artikel 28, lid 3 WOR) en hebben bovendien inspraak bij de samenstelling van de bedrijfstop.

OR mag kandidaten voor raad van commissarissen voordragen

Het wetsvoorstel brengt een verplicht vrouwenquotum een stap dichterbij en moet zo leiden tot meer diversiteit in de top van grote vennootschappen. In het wetsvoorstel staat dat grote vennootschappen ambitieuze streefcijfers moeten formuleren voor een evenwichtige verhouding van mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen (RvC) en de subtop van de organisatie. De organisatie moet jaarlijks rapporteren over het behalen van de streefcijfers. Daarnaast komt er een ingroeiquotum voor de RvC in beursgenoteerde vennootschappen: de benoeming moet bijdragen aan een verhouding van minimaal 30% man/vrouw, anders is de benoeming nietig. Deze maatregelen zijn belangrijke aandachtspunten voor de OR. De OR mag namelijk ook commissarissen voordragen en bestuurders benoemen.

OR moet bij aanbeveling of benoeming rekening houden met ingroeiquotum

De OR heeft bij structuurvennootschappen (meestal grote NV’s) aanbevelingsrecht bij een derde van het aantal commissarissen (artikel 2:158/268 BW). Bij andere organisaties kan de OR zijn adviesrecht voor de benoeming van een bestuurder inzetten (artikel 30 WOR). Bij de aanbevelingen en benoemingen moet de OR verplicht rekening houden met het ingroeiquotum. Organisaties moeten een plan opstellen met concrete doelstellingen en jaarlijks verplicht rapporteren over de resultaten.

Voorgestelde maatregelen uit SER-advies verwerkt in wetsvoorstel

Het wetsvoorstel ‘Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding’ is een uitwerking van het adviesrapport ‘Diversiteit in de top: tijd voor versnelling’ (pdf) dat de Sociaal-Economische Raad (SER) vorig jaar presenteerde. Hierin stelde de SER diverse maatregelen voor. Het kabinet wil met de verplichte quota een doorbraak forceren, omdat het bedrijfsleven er zelf niet in slaagt om een meer diverse top en subtop te creëren. De quota zijn tijdelijk; na vijf jaar vindt een evaluatie van het wetsvoorstel plaats en acht jaar na de invoering van de wet komen het ingroeiquotum en de streefcijferregeling te vervallen. 

Bijlagen bij dit bericht