Primark stelt ondernemingsraad in

20 maart 2017 | Door redactie

Primark kwam eerder negatief in het nieuws vanwege slechte arbeidsomstandigheden en het ontbreken van een ondernemingsraad (OR) ondanks de wettelijke verplichting daartoe. Inmiddels heeft Primark toegezegd een OR te zullen oprichten.

Een enquête van vakbond FNV onder werknemers van Primark heeft ertoe geleid dat het populaire kledingconcern nu een ondernemingsraad gaat instellen (tool). Ondanks de wettelijke verplichting daartoe was er namelijk nog geen OR. Van de deelnemende werknemers aan de enquête van FNV gaf maar liefst 80% aan wel een OR te willen. Primark heeft nu toegezegd een OR te gaan instellen.

Instellen OR onderdeel van verbeterplan

Hoewel Primark in tegenstelling tot de mening van de werknemers beweert dat de beleidsprocedures en werkwijzen van de organisatie voldoen aan de wet, ziet Primark wel verbeterpunten. Eén van de onderdelen van het verbeterplan dat hiervoor inmiddels is opgesteld, is het instellen van een OR. Daarnaast heeft Primark toegezegd om bij het afhandelen van ziekmeldingen niet meer op de stoel van de huisarts te gaan zitten. Ook wordt streng bekeken wie toegang heeft tot de beelden van de bewakingscamera’s om zo te voorkomen dat de beelden gebruikt kunnen worden voor de beoordeling van het functioneren van werknemers. De vakbond blijft met Primark in gesprek om erop toe te zien dat de gemaakte afspraken daadwerkelijk doorgevoerd worden.

Gevolgen werkgever van gebrek aan OR

Ondernemers zijn volgens artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht een OR in te stellen als de organisatie meer dan vijftig werknemers in dienst heeft. Werknemers die het initiatief nemen tot het instellen van een OR hebben volgens artikel 21 WOR wettelijke bescherming tegen benadeling in hun positie binnen de organisatie. Voor een ondernemer die ondanks de wettelijke verplichting geen OR heeft ingesteld, kan gelden dat hij geen mogelijkheid heeft om in voor hem gunstige zin af te wijken van een wettelijke regeling zoals de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet (ATW) (tools), de Wet arbeid en Zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA).