Tata Steel Nederland wint prijs voor medezeggenschap

14 december 2018 | Door redactie

Staalbedrijf Tata Steel Nederland heeft de Driehoek 3D Trofee 2018-2019 gewonnen. Dit is een prijs voor de organisatie met ‘robuust en inhoudelijk’ overleg tussen (centrale) ondernemingsraad ((C)OR), raad van commissarissen (RvC), raad van toezicht (Rvt) en raad van bestuur (RvB).

Hoewel de COR van Tata Steel Nederland zijn positie regelmatig moest bevechten, blijkt uit het juryrapport van de Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMD) dat de medezeggenschap bij Tata Steel Nederland goed verankerd is in de organisatie. Het levert Tata Steel zelfs de Driehoek 3D Trofee op. De driehoek staat voor de drie partners: medezeggenschap, toezicht, bestuur. 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit.

Commissaris moet ten minste tweemaal bij overlegvergadering zijn

Het juryrapport vermeldt dat er ten minste vijfmaal per jaar een centrale overlegvergadering is bij Tata Steel Nederland. Bij iedere centrale overlegvergadering is een vertegenwoordiger van de RvC aanwezig. Dit is vaker dan wettelijk vereist. Artikel 24, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) schrijft voor dat OR en bestuurder ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken in de overlegvergadering moeten bespreken. Daar moet de RvC of een vertegenwoordiging hiervan aanwezig zijn.
Ook buiten het overleg spreken de COR, Raad van Bestuur (RvB) en RvC van Tata Steel Nederland elkaar regelmatig. Tussen COR en vakbonden is ook goed contact. Op scholingsdagen nodigt de COR de directie standaard uit, voor informatie-uitwisseling. Ook beschikt de COR over een lijst van investeringen die de komende zes jaar worden uitgevoerd. Deze informatieverstrekking door de bestuurder komt ruimschoots uit boven wettelijke vereisten. Volgens van artikel 31a, lid 6 WOR moet de bestuurder de OR ten minste tweemaal per jaar van gegevens over het financieel- en economisch beleid voorzien. Aan het eind van het jaar hebben COR, RvC en RvB van Tata Steel Nederland een afsluitend overleg. Hierin bespreken zij strategische thema’s. De ochtend eindigt met een gezamenlijke lunch.

OR kan organisatie toetsen aan criteria Driehoek 3D Trofee

Zoals blijkt uit het voorbeeld van Tata Steel Nederland, geeft de WOR slechts een minimum aan. Het staat OR en bestuurder vrij om vaker en breder te overleggen of informatie uit te wisselen. Een OR kan de eigen organisatie toetsen aan de criteria van de Driehoek 3D Trofee en waar nodig op deze punten verbeteringen doorvoeren om tot een betere invulling van de medezeggenschap te komen. Deze criteria zijn:

  1. een cultuur van structureel en informeel overleg tussen (C)OR en RvC/RvT, waarbij zowel de voordrachtscommissaris als andere commissarissen betrokken zijn;
  2. regelmatig overleg met andere stakeholders: vakbonden, in voorkomende gevallen ook met grootaandeelhouders, externe toezichthouders en cliëntenraden;
  3. een OR die actief is op strategisch niveau;
  4. een robuust overleg tussen de drie raden dat leidt tot aantoonbare resultaten voor de sociale, lange termijn en duurzame bedrijfsvoering;
  5. oog voor diversiteit: te toetsen aan de hand van de samenstelling van de (C)OR/RvT/RvC/Bestuur en het beleid.