Klachtenprocedure accountants schiet doel voorbij

Partijen zijn nog maar weinig bereid om tot elkaar te komen als de Klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) eenmaal een klacht in behandeling neemt, terwijl dit juist het uitgangspunt is van een klachtenprocedure. Deze conclusie komt uit het zojuist verschenen Jaaroverzicht 2019 van de commissie.

30 juni 2020 | Door redactie

De Klachtencommissie behandelt klachten over hoe de accountant zich tegenover de klager heeft gedragen. In de praktijk is dat meestal een ondernemer die een beroep doet op zijn ondernemingsrecht. In tegenstelling tot het tuchtrecht staat in het klachtrecht de klager centraal en niet het publiek belang. De procedure bij de Klachtencommissie is vooral gericht op het tot elkaar brengen van partijen, met als doel het bereiken van overeenstemming. Bereiken de partijen die niet, dan beoordeelt de Klachtencommissie de klacht volgens de Verordening op de klachtbehandeling en toetst de klacht aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants.

Persoonlijk contact en heldere communicatie 

Om een klachtenbehandeling te voorkomen, adviseert de Klachtencommissie accountants in Jaaroverzicht 2019 een klacht vroeg te herkennen en op tijd persoonlijk contact op te nemen met de klant. De Klachtencommissie wijst ook op het belang van heldere communicatie tussen de accountant en de klant over de werkzaamheden en het managen van de verwachtingen. Adequate, schriftelijke vastlegging van de opdracht blijft een aandachtspunt. Daarnaast moet de accountant de klant informeren wanneer hij een fiscaal adviseur inschakelt. Het moet voor de klant duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is.

Fouten en onzorgvuldigheden 

In 2019 ontving de Klachtencommissie iets meer klachten dan in 2018: 52 ten opzichte van 49 het jaar ervoor. Onderwerpen die het afgelopen jaar vooral aan de orde kwamen, waren fouten en/of onzorgvuldigheden bij belastingaangiften, jaarrekeningen, de administratie en waarderingsvraagstukken. Daarnaast waren er klachten over de opdrachtbevestiging, de behandeling van klachten en de schending  van objectiviteit/belangenverstrengeling. En ook over onheuse bejegening/wijze van communiceren, declaraties en de weigering van de afgifte van bescheiden, werd regelmatig geklaagd.
Lees hier het 'Jaaroverzicht Klachtencommissie NBA 2019' (pdf)