Opzegverbod bij ziekte geldt ook voor bestuurder

27 juni 2022 | Door redactie

Aandeelhouders hebben de macht om een statutair bestuurder van een bv te ontslaan. Maar net als een reguliere werknemer kan die bestuurder een beroep doen op het opzegverbod bij ziekte. Een directeur die zich ziek had gemeld kon dus niet ontslagen worden door de aandeelhouders, zo oordeelde de rechtbank.

Volgens het ondernemingsrecht is de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) het hoogste beslisorgaan binnen een bv. Uiteindelijk besluit de ava bijvoorbeeld of de onderneming dividend uitkeert (tool).

Procedures voor bijeenroepen ava

De ava kan ook het besluit nemen om de bestuurder te ontslaan. Bij een directeur-grootaandeelhouder (dga) die ook meteen de enige aandeelhouder is van de bv zal dat zo’n vaart niet lopen. Maar bij meerdere aandeelhouders en een bestuurder ‘van buiten’ ligt dat uiteraard anders. De bv moet bij zo’n ontslagbesluit ook verschillende wettelijke procedures in acht nemen, zoals voorschriften voor de oproeptermijn en voor de inhoud van de oproep.
In deze zaak ging het om een ontslagbesluit van een statutair bestuurder met een arbeidsovereenkomst bij de bv. De ava had besloten hem te ontslaan, maar hij vocht dat besluit aan bij de rechter. Daarbij stelde de bestuurder dat de procedures uit de statuten voor het bijeenroepen van de vergadering niet waren gevolgd. En bovendien was het ontslag in strijd met het opzegverbod bij ziekte (artikel). Een werkgever mag immers een zieke werknemer niet ontslaan.

Peilmoment opzegverbod is uitnodiging ava

De rechtbank concludeerde inderdaad dat de manier waarop de bestuurder was uitgenodigd voor de ava niet in de haak was. De directeur was op een donderdag aan het eind van de middag uitgenodigd om de dinsdag daarop om 15:00 uur te verschijnen voor de vergadering. Die tussenliggende periode was dus korter dan de wettelijke termijn van acht dagen. Dat was niet redelijk, zeker omdat het voor de bestuurder de laatste kans was om nog wat in te brengen tegen het ontslagbesluit. De ava was dus niet op de juiste wijze bijeengeroepen en daarom was het ontslagbesluit ook niet rechtsgeldig.
Daar voegde de rechtbank aan toe dat als het besluit wél goed was genomen, het ontslag alsnog was teruggedraaid vanwege het opzegverbod bij ziekte. Als peilmoment om te bepalen of het opzegverbod geldt, hanteerde de rechtbank het moment dat de uitnodiging voor de ava werd verstuurd. En op dat moment had de bestuurder zich al ziek gemeld, namelijk eerder die middag.

Loon uitbetalen en re-integratieverplichtingen

Al met al was het ontslag onterecht en moest de bv dus alsnog loon en bonussen uitbetalen tot het moment dat de arbeidsovereenkomst alsnog rechtsgeldig wordt beëindigd. De onderneming hoefde de bestuurder niet weer zijn functie terug te geven van de rechter, omdat de verhoudingen inmiddels wel ernstig verstoord waren. Wel moest de bv haar re-integratieverplichtingen voor de ex-bestuurder blijven nakomen.
Rechtbank Noord-Holland, 14 maart 2022 (publicatiedatum: 15 juni 2022), ECLI (verkort): 2482

Meer informatie over ontslag zieke werknemer vindt u in de toolbox Zo regelt u ontslag van een zieke werknemer.