Wat is de informatie- en onderzoeksplicht bij een beëindigingsovereenkomst?

10 augustus 2020

Wij willen een medewerker een vaststellingsovereenkomst aanbieden, waardoor het dienstverband met wederzijds goedvinden eindigt. Is een handtekening voldoende of is er meer nodig om de overeenkomst rechtsgeldig te laten zijn?

Alleen een handtekening is niet voldoende. De werkgever heeft zowel een onderzoeksplicht als een informatieplicht.

Onderzoeksplicht

De onderzoeksplicht houdt in dat de werkgever moet onderzoeken of de werknemer beseft dat zijn instemming wordt gevraagd met beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zonder garantie op terugkeer. Ook moet de werknemer de gevolgen hiervan voor zijn rechtspositie overzien (denk bijvoorbeeld aan zijn recht op een uitkering). De werkgever moet er in redelijke mate van zeker van zijn dat de werknemer echt in wil stemmen met het voorstel. Er moet sprake zijn van een gerichte, duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer.

Informatieplicht

De informatieplicht houdt in dat de werkgever én de werknemer elkaar behoorlijk en volledig informeren. Voor de werkgever betekent dit dat hij de werknemer goed informeert over de gevolgen van de beëindiging met wederzijds goedvinden. Maar ook over alle andere onderwerpen waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat die van invloed zijn op de keuze van de werknemer om wel of niet te tekenen.

Voor de werknemer geldt hetzelfde. Ook hij moet alle informatie geven waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat die van invloed is op de inhoud van de beëindigingsovereenkomst. Zo kan het bijvoorbeeld voor de werkgever relevant zijn dat de werknemer al een nieuwe baan heeft.

Gevolgen schenden onderzoeks- of informatieplicht

Als de werkgever onvoldoende aan de onderzoeksplicht heeft voldaan dan kan de werknemer achteraf een beroep doen op een wilsgebrek bij het totstandkomen van de beëindigingsovereenkomst. Op die grond kan hij de overeekomst vernietigen. Het gevolg is dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd en de werknemer - in de meeste gevallen - aanspraak kan maken op loon.

Als één van de partijen niet heeft voldaan aan de informatieplicht dan kan ook sprake zijn van een wilsgebrek. De partij die meent dat hij bij voldoende informatie niet akkoord was gegaan met de overeenkomst, kan dan ook een beroep doen op een wilsgebrek en de overeenkomst vernietigen.Meer informatie over ontslag met wederzijds goedvinden vindt u in de toolbox Regel zelf een ontslag met wederzijds goedvinden.