Wat betekent een ontslag met wederzijds goedvinden voor de uitkering?

13 oktober 2020

Onze organisatie heeft aan een werknemer een beëindigingsovereenkomst aangeboden. De werknemer wil op zich wel tekenen, maar is bang dat hij zijn recht op een uitkering verliest. Waar moeten we op letten om te voorkomen dat de werknemer zijn recht op een uitkering verliest?

Om te voorkomen dat een werknemer door het tekenen van de beëindigingsovereenkomst zijn recht op een uitkering verliest is het met name van belang dat u een neutrale ontslaggrond (tool) in de overeenkomst opneemt. 

Neutrale grond

U noemt als reden voor het beëindigen van de overeenkomst dat de werknemer niets te verwijten valt. Maar uiteraard ook dat uw organisatie niets te verwijten valt. U heeft allebei uw best gedaan om de dienstbetrekking te laten voortduren, maar helaas zonder succes. U neemt op dat de werknemer niets te verwijten valt.

Opzegverbod

Verder is het van belang dat u vastlegt dat er geen sprake is van een opzegverbod. Als er wel een opzegverbod zou zijn, dan zou de uitkeringsinstantie kunnen stellen dat de werknemer hier een beroep op had kunnen doen. 

Recht op een uitkering

U kunt de werknemer geen recht op een uitkering beloven of toezeggen. U heeft immers geen zeggenschap over het toekennen van die uitkering.

Er kunnen redenen zijn voor de uitkeringsinstantie om een uitkering te weigeren, die niets te maken hebben met de beëindigingsovereenkomst. Bijvoorbeeld geen WW omdat de werknemer niet voldoet aan de wekeneis. 

Let op bij arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer nog geen 2 jaar arbeidsongeschikt is, dan geldt het opzegverbod bij ziekte. Een werknemer die voor het einde van die 2 jaar instemt met een ontslag loopt een groot risico zijn rechten op een Ziektewetuitkering te verspelen.

Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid is het ontslagverbod vervallen en kan de werknemer - mits UWV hem arbeidsongeschikt acht in het kader van de WIA - aanspraak maken op een WIA-uitkering. Zo niet, dan kan de werknemer een WW-uitkering toegekend worden.

Maar, heeft uw organisatie een loonsanctie gekregen van het UWV, dan blijft het opzegverbod langer gelden dan 2 jaar. Het opzegverbod duurt dan tot het einde van de loonsanctie.Meer informatie over ontslag met wederzijds goedvinden vindt u in de toolbox Regel zelf een ontslag met wederzijds goedvinden.