Commissie oordeelt over collectief ontslag bij NOW

De werkgever kan zich wenden tot de ‘Commissie voor geschilbeslechting’ als het niet lukt om met de vakbonden tot overeenstemming te komen over een collectief ontslag. Op deze manier is het mogelijk een verlaging van de NOW-subsidie te ontlopen.

2 juli 2020 | Door redactie

Vlag EngelsThis news article is also available in English

In de verlenging van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is een boete opgenomen bij een ontslag van 20 of meer werknemers (collectief ontslag) vanwege bedrijfseconomische reden (toolbox). Dit houdt in dat UWV het totale subsidiebedrag van de NOW met 5% kort als de werkgever collectief ontslag aanvraagt in de periode dat hij loonsubsidie van de NOW ontvangt. De werkgever vermijdt deze korting als hij een akkoord over het collectief ontslag bereikt met de belanghebbende vakbonden of, bij gebrek hieraan, een andere werknemersvertegenwoordiging. Komen de werkgever en de vakbonden niet tot overeenstemming over het ontslag, dan kunnen de betrokken partijen ook een beroep doen op de Commissie voor geschilbeslechting van de Stichting van de Arbeid.

Alle partijen zijn betrokken bij aanvraag om geschilbeslechting

De Stichting van de Arbeid heeft de tijdelijke commissie opgericht voor de duur van de NOW 2.0. De betrokken partijen dienen gezamenlijk een aanvraag in bij de Commissie voor geschilbeslechting. Hierbij vragen ze de commissie een oordeel te geven over de noodzaak van het aantal door de werkgever voorgestelde ontslagen. De commissie neemt de aanvraag niet in behandeling als één van de vakbonden ontbreekt, of als de vakbonden (of de werknemersvertegenwoordiging) niet instemmen met het verzoek om geschilbeslechting. Ook moeten de partijen aantonen dat zij serieus overleg hebben gevoerd over de noodzaak van het aantal ontslagen, maar uiteindelijk niet tot een akkoord zijn gekomen. Verder moet de ontslagmelding voldoen aan de regels van de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

Uitspraak commissie is bindend voor alle partijen

De korting van 5% vervalt als de werkgever kan aantonen dat de partijen een gezamenlijk verzoek tot geschilbeslechting hebben gedaan. Hiertoe moet de werkgever de aanvraag en de ontvangstbevestiging van de commissie in zijn administratie bewaren. Bij het indienen van de aanvraag verklaren de partijen schriftelijk dat de uitspraak van de commissie bindend voor hen is. De commissie beslist binnen 5 dagen over de aanvraag. Valt de uitspraak van de commissie negatief uit voor de werkgever, dan trekt de werkgever het verzoek om geschilbeslechting in, zo geeft de commissie aan. Omgekeerd aanvaarden de betrokken vakbonden het besluit als het verzoek aan hun kant negatief uitpakt.