Wet melding collectief ontslag (WMCO) wijzigt!

14 november 2011 | Door redactie

Eerder dit jaar diende minister Kamp van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) een wetsvoorstel in om de Wet melding collectief ontslag (WMCO) aan te scherpen. Hierin stelde de minister voor dat het ontslag van werknemers met wederzijds goedvinden ook valt onder de criteria van het collectief ontslag. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel onlangs goedgekeurd.

In het bericht ‘Maatregelen tegen misbruik ontslagregels’ kon u al lezen dat minister Kamp van SZW de meldingsplicht voor collectief ontslag wil uitbreiden. Als uw bestuurder bij een reorganisatie binnen drie maanden 20 of meer werknemers ontslaat, moet hij dit schriftelijk melden bij UWV WERKbedrijf en de vakbonden. Op dit moment geldt deze meldingsplicht alleen voor ontslag door opzegging na toestemming van UWV Werkbedrijf of door ontbinding door de kantonrechter. Maar als de Eerste Kamer instemt met het voorstel, is de meldingsplicht straks ook van toepassing op werkgevers die een beëindigingovereenkomst – ontslag met wederzijds goedvinden – afsluiten met hun werknemers.

Bestuurder moet OR raadplegen

Aan de meldingsplicht zijn regels verbonden die verband houden met uw OR. Zo moet de bestuurder in ieder geval vermelden of er voor zijn organisatie een OR is ingesteld. Daarnaast moet hij aangeven of het collectief ontslag verband houdt met een besluit als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Is dat het geval, dan moet de bestuurder ook vermelden of hij van plan is de OR te raadplegen. Vergeet niet dat u bij collectief ontslag in de meeste gevallen beroep kunt doen op uw adviesrecht (artikel 25 lid 1 van de WOR).