Inhaaluren permanente educatie voor accountants in 2021

Veel accountants hebben dit jaar nog te maken hebben met de oude systematiek voor permanente educatie (PE). Deze wordt per 2021 vervangen. Tot en met 30 juni 2021 krijgen accountants de kans om alsnog te voldoen aan de PE-verplichting voor 2020. Dit heeft de Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants (NBA) recent besloten.

23 november 2020 | Door redactie

Door de coronamaatregelen dreigen vooral openbaar accountants de vereiste 20 gecertificeerde PE-uren tussen nu en het einde van het jaar niet te halen. Door het instellen van een inhaalperiode verwacht het bestuur van de NBA dat accountants voldoende mogelijkheden hebben om de PE-verplichting over 2020 op een goede manier te kunnen afronden. Alle accountants moeten permanente educatie volgen voor hun ontwikkeling

Vastlegging van inhaaluren 

In de Nadere voorschriften permanente educatie 2019 (NVPE) is bepaald dat met ingang van 1 januari 2021 de erkenningsregeling voor PE-instellingen wordt beëindigd. Daardoor ontstaat een probleem met de vastlegging van PE-uren die de accountant in 2021 volgt, maar moeten worden toegerekend aan 2020. Voor deze inhaaluren heeft het bestuur van de NBA bepaald dat de accountant de cursusuren moet volgen bij een van de PE-instellingen die tot en met 31 december 2020 bij de NBA geregistreerd stonden als ‘erkende PE-instelling’. Accountants zijn zelf verantwoordelijk om de inhaaluren uiterlijk op 30 juni 2021 te registreren in de online PE-registratie op MijnNBA.

Verantwoording via portfolio

Voor elke accountant geldt per 2021 de nieuwe PE-systematiek. De verplichting op het gebied van permanente educatie wordt voortaan verantwoord via een PE-portfolio. Alle accountants – dus ook de accountants met een inhaalverplichting – moeten tijdig aandacht besteden aan het opstellen van het plan van aanpak van dit portfolio. Zij worden geacht dit plan in het eerste kwartaal van 2021 af te ronden. Het is niet toegestaan om PE-activiteiten die in 2021 zijn gevolgd voor de inhaalverplichting ook op te nemen in het PE-portfolio van 2021.

Bijlagen bij dit bericht