OR heeft invloed op scholing achterban

15 juli 2022 | Door redactie

Scholing vergroot de duurzame inzetbaarheid van de achterban en kan ook de productiviteit verhogen. De bestuurder is verplicht om de kennis van de achterban op peil te houden en scholing aan te bieden. De OR heeft instemmingsrecht bij een regeling voor de personeelsopleiding.

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt de OR voldoende opties om met de bestuurder in overleg te gaan over het beleid voor de personeelsopleiding en om er invloed op uit te oefenen. De OR kan er op die manier voor zorgen dat de regeling voor de personeelsopleiding de achterban stimuleert om zich te blijven ontwikkelen. 

Instemmingsrecht OR bij regeling personeelsopleiding

De OR heeft instemmingsrecht bij het invoeren, wijzigen of afschaffen van een regeling op het gebied van de personeelsopleiding (artikel 27, lid 1f WOR). Ontvangt de OR zo’n instemmingsverzoek van de bestuurder, dan kan de OR dus nagaan of de regeling voldoende aansluit bij de wensen en behoeften van de achterban met betrekking tot opleiding en scholing. Bovendien geldt voor zowel nieuw of gewijzigd beleid als voor bestaand beleid dat de OR kan meekijken of de bestuurder de wettelijke verplichtingen en cao-bepalingen over scholing naleeft en bijvoorbeeld ook het scholingsbudget eerlijk over de achterban verdeelt.

OR-advies over personeelsopleidingen

Is er ruimte voor verbetering in het scholingsbeleid, dan kan de OR het onderwerp opleiding en ontwikkeling op de agenda zetten voor de overlegvergadering met de bestuurder (artikel 24 WOR). Door met elkaar van gedachten te wisselen, krijgt de OR alvast een beter beeld van de uitgangspunten van de bestuurder als het aankomt op de scholing van de werknemers. Tijdens dat overleg kan de OR de bestuurder ook informeren over de wensen en behoeften van de achterban en wijzen op eventuele knelpunten van het beleid. Ook kan de OR ­– eventueel naar aanleiding van de uitkomsten van het overleg – de bestuurder (ongevraagd) adviseren (tools) over verbeterpunten in het opleidingsbeleid op basis van het initiatiefrecht (artikel 23 WOR).