Subsidieregeling praktijkleren derde leerweg aangepast

9 juli 2024 | Door redactie

De doelgroep voor de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg is verbreed. Daarnaast is er in plaats van twee aanvraagtijdvakken nog maar één aanvraagtijdvak, in november, en is de regeling iets versoepeld.

Via de subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg, die is opgesteld om de kansen op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers (die werkloos dreigden te raken) tijdens de coronacrisis te verbeteren, kunnen erkende leerbedrijven subsidie aanvragen als zij praktijkleerplaatsen aan mbo’ers in de zogenoemde derde leerweg (geen bbl- of bol-opleiding) aanbieden.

Verbreding doelgroep vanwege krappe arbeidsmarkt

Vanwege de krappe arbeidsmarkt is de doelgroep nu verbreed naar personen die betaald werk verrichten en werkzoekenden. De bijdrage die bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo kan leveren, kan de arbeidsmarktpositie van (kwetsbare) werkenden verbeteren. Dit draagt vervolgens weer bij aan het verminderen van tekorten in (maatschappelijke) tekortsectoren. Ook past deze wijziging goed bij een leven lang ontwikkelen.

Eén aanvraagtijdvak in november

In plaats van een aanvraagtijdvak in juni en één in december wordt overgegaan naar een aanvraagtijdvak in november, dat loopt van 4 november 2024 (09.00 uur) tot en met 29 november 2024 (17.00 uur). Deze wijziging is vooral ingegeven door de Subsidieregeling groepshulpen kinderopvang. Door middel van een aanvraagtijdvak in november voor beide regelingen kan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) hier het beste uitvoering aan geven.

Subsidieplafond 2024

De maximale duur van praktijkleerplaats waarvoor een erkend leerbedrijf subsidie kan ontvangen, is nog steeds 40 weken. Die 40 weken scholing moeten voortaan echter binnen 52 weken plaatsvinden in plaats van aaneengesloten om in aanmerking te komen voor het maximale subsidiebedrag (€ 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats). Dat betekent dat afwezigheid van de student wegens bijvoorbeeld ziekte niet langer direct gevolgen hoeft te hebben voor de subsidiehoogte.
Verder kunnen werkgevers de subsidieaanvraag al indienen voordat de praktijkleerplaats is afgerond. Voorheen kon dat pas na afloop. Het gaat dan wel om subsidie voor de tot dan toe gerealiseerde weken.  De subsidieaanvraag voor de resterende weken kan dan in een volgend aanvraagtijdvak ingediend worden (als er nog een tijdvak volgt).
Het subsidieplafond voor het aanvraagtijdvak in november 2024 is vastgesteld op € 4 miljoen. Het aantal aanvragen is door het verbreden van de doelgroep niet goed in te schatten. Bij teveel aanvragen kan dit tot gevolg hebben dat het uit te keren subsidiebedrag naar beneden wordt bijgesteld.

Duidelijkheid over bijzondere doelgroepen en onderwijsvormen

  • Werkenden met een arbeidsbeperking die veel begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, vallen onder de regeling als zij betaald werk verrichten.
  • Non-formele, niet door OCW erkend onderwijs komt niet in aanmerking voor subsidie op basis van deze regeling, ook al is deze vorm van onderwijs is bepaalde sectoren erg belangrijk.
  • Mensen met een dagbestedingsindicatie vallen ook (nog) niet onder de regeling. Mogelijk na een volgende wijziging van de regeling wel. De ministeries van VWS, SZW en OCW verkennen eerst met onder meer de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland de (financiële) mogelijkheden die er zijn voor ontwikkeling voor deze groep.