VERDIEPINGSARTIKEL

Financiële tegemoetkomingen rond scholing werknemers

Scholing komt niet alleen uw werknemers zelf ten goede, het is uiteraard ook in het belang van uw onderneming. En als uw organisatie (noodgedwongen) gebruikmaakt van de tweede ronde NOW, bent u zelfs verplicht om het scholen van personeel te stimuleren.

Maar hoe laat u werknemers verder leren zonder dat uw onderneming er (al te veel) kosten voor moet maken?


28 juli 2020 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en is geschreven door Lotte van Rees, freelance specialist loonheffingen en oud-hoofdredacteur van Salaris Rendement


Uw onderneming heeft diverse opties die het scholen van werknemers (financieel) aantrekkelijker voor u maken. De mogelijkheden lopen uiteen van het ontvangen van een subsidie ter dekking van de scholingskosten tot het behalen van een belastingvoordeel rond de loonheffingen over een vergoeding voor of verstrekking van scholing aan werknemers.

Doorlichten

Als mkb-onderneming kunt u sinds begin van dit jaar onder voorwaarden gebruikmaken van de Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM), als stimulans voor de ontwikkeling van uw bedrijf en de werknemers.

Concreet zijn er vier activiteiten waarvoor uw onderneming onder voorwaarden de SLIM-subsidie kan krijgen. Dit zijn:

 • het door een externe adviseur laten doorlichten van de 0nderneming (met een scholings- en ontwikkelingsplan als resultaat);
 • het verkrijgen van een loopbaan- of ontwikkeladvies voor uw werknemers;
 • het bieden van een praktijkleerplaats bij een erkend leerbedrijf in de derde leerweg;
 • het met ondersteuning of begeleiding ontwikkelen of invoeren van een methode voor het stimuleren van de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en beroepshouding van uw werknemers.

U kunt de SLIM-subsidie (van het tweede tijdvak van 2020) voor uw organisatie aanvragen vanaf 1 september 9.00 uur tot 30 september 17.00 uur. De subsidieaanvraag moet online gebeuren via de website uitvoeringvanbeleidszw.nl.

U ontvangt maximaal 12 maanden subsidie waarbij in totaal een maximumsubsidiebedrag van € 24.999 mogelijk is.

Als u werknemers in dienst heeft die willen leren terwijl ze werken, kunt u mogelijk een beroep doen op de Subsidieregeling praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u maakt voor het begeleiden van een leerling, deelnemer of student, bijvoorbeeld in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

U kunt ook subsidie krijgen voor de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Tweede ronde NOW verplicht stimuleren van scholing

Sinds 6 juli kunnen werkgevers een beroep doen op de verlenging van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). In de verlengde regeling – NOW 2.0 – hebben werkgevers een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.

Bij een sterke vermindering of mogelijk einde van hun werkzaamheden kan het voor werknemers namelijk verstandig zijn zich te oriënteren op een andere loopbaan of te scholen richting ander werk.

Werkgevers die onvoldoende aandacht geven aan de loopbaanontwikkeling en scholing van hun personeel, kunnen hierop worden aangesproken door de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging.

Verschillen

De precieze voorwaarden voor de subsidie verschillen per onderwijscategorie, maar er moet altijd een leer-werkovereenkomst worden afgesloten.

U kunt de subsidie na afloop van de begeleiding aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via de website rvo.nl. Voor de subsidieronde van 2020 – over het studiejaar 2019-2020 – kunt u uw aanvraag indienen van 1 juli 9.00 uur tot en met 16 september 17.00 uur.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken begeleiding dat uw onderneming verzorgt, maar u ontvangt maximaal een bedrag van € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of leerwerkplaats. In de sectoren landbouw, horeca en recreatie is onder voorwaarden tijdelijk extra subsidie te verkrijgen voor gerealiseerde BBL-leerplekken.

Overigens heeft een gedwongen stop in een begeleidingsperiode als gevolg van sluiting van de organisatie vanwege de coronacrisis geen invloed op het subsidiebedrag.

Beroep

In uw branche kunnen er Opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) bestaan waarop uw onderneming een beroep kan doen, ook wel scholingsfondsen of sectorfondsen genoemd.

Zulke fondsen kunnen financieel bijdragen aan de scholing van uw werknemers, of bieden bijvoorbeeld zelf cursussen aan die uw werknemers kunnen volgen. Bovendien kunnen de loopbaanadviseurs van een O&O-fonds uw organisatie helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor uw werknemers.

Verder is het natuurlijk zo dat er voor vergoedingen en verstrekkingen rond het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden die werknemers nodig hebben voor hun werk een gerichte vrijstelling geldt.

Als voorwaarde hierbij geldt de aanwijzing van de vergoeding of verstrekking als eindheffingsloon. Dat betekent dat deze vergoedingen en verstrekkingen onbelast zijn voor de loonheffingen – en uw onderneming zich de werkgeverslasten erover bespaart – zonder dat dit ten koste gaat van uw vrije ruimte.

Diverse scholingsvoorzieningen voor de werknemers zelf

Als u werknemers geen scholing wilt of kunt bieden – bijvoorbeeld omdat uw onderneming er geen geld voor heeft – kunnen zij mogelijk zelf gebruikmaken van bepaalde regelingen:

 • De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan werknemers onder voorwaarden een lening geven op grond van het levenlanglerenkrediet. Hiervan kunnen zij dan het college- of lesgeld betalen van de gewenste scholing.
 • Werknemers kunnen hun eventuele individueel keuzebudget (IKB) of persoonlijk keuzebudget (PKB) van uw organisatie inzetten voor scholing.
 • Steeds meer cao’s regelen dat er voor werknemers een jaarlijks opleidingsbudget beschikbaar is. Als de werknemer een opleiding wil volgen, spreekt u dit budget aan. Volgt de werknemer geen scholing, dan is er geen recht op uitbetaling van het budget. Dit is dus een wezenlijk verschil met een IKB of PKB, waarbij een beloning waar de werknemer sowieso recht op heeft, wordt omgezet in een budget.
 • Werknemers hebben de mogelijkheid om bepaalde studiekosten af te trekken bij hun aangifte inkomstenbelasting.
 • Uit dienst tredende werknemers kunnen de bij hun vertrek ontvangen transitievergoeding gebruiken voor scholing voor de overgang naar een andere baan.
 • Via UWV kunnen (ex-)werknemers onder voorwaarden subsidie krijgen voor opleidingen richting zogenoemde krapteberoepen: beroepen waarnaar veel vraag is.

Toekomst

Ook voor vergoedingen en verstrekkingen rond studies en opleidingen voor de persoonlijke ontwikkeling van werknemers geldt een gerichte vrijstelling.

Om de vrijstelling van toepassing te laten zijn, moet naast het aanwijzen van de vergoeding of verstrekking als eindheffingsloon aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De kosten voor de studie of opleiding worden niet al door een ander vergoed.
 • De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst.
 • Bij een vergoeding heeft u deze betaald of toegezegd in het kalenderjaar dat de werknemer de kosten maakt.

Als niet aan genoemde voorwaarden voor de gerichte vrijstellingen wordt voldaan, heeft u uiteraard altijd de mogelijkheid om een vergoeding of verstrekking rond de scholing van werknemers als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte te brengen.

Hiermee maakt u er niet alleen onbelast loon voor de werknemer van, maar is het dat voor uw onderneming ook zolang u de vrije ruimte niet overschrijdt.

Onderbrengen

Als voorwaarde voor het onderbrengen van vergoede of verstrekte scholing in de vrije ruimte geldt dat dit niet ongebruikelijk is. Overschrijdt u de vrije ruimte, dan is uw organisatie 80% eindheffing over het bovenmatige verschuldigd.

Verder is het mogelijk om de gemaakte scholingskosten af te trekken van de belasting die uw onderneming is verschuldigd, aangezien dit zakelijke kosten zijn.

STAP in de toekomst

Waarschijnlijk doet per 2022 – en niet al per 2021 zoals eerst gepland – het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) zijn intrede. Dit is een persoonlijk ontwikkelbudget dat werknemers (en ook niet-werkenden) onder voorwaarden online kunnen aanvragen om zich te scholen en ontwikkelen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Dit ontwikkelbudget van maximaal € 1.000 per persoon per jaar zal in de plaats komen van de fiscale scholingsaftrek en de SLIM-subsidie.Meer informatie over opleidingskosten voor werknemers vindt u in de toolbox Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten.