OR kan draagvlak creëren voor besluiten

22 juni 2022 | Door redactie

Werknemers krijgen regelmatig te maken met veranderingen in de organisatie. Hoe zo’n verandering uitpakt in de praktijk, is erg afhankelijk van het draagvlak onder werknemers. De ondernemingsraad (OR) kan ervoor zorgen dat er bij zijn achterban meer draagvlak komt voor een voorgenomen besluit van de bestuurder.

Het is de taak van de bestuurder om ervoor te zorgen dat er draagvlak voor zijn besluiten ontstaat. Toch speelt ook de OR hierin een belangrijke rol. De OR vertegenwoordigt immers de werknemers in het overleg met de bestuurder en moet dus duidelijk maken wat de wensen en behoeften van werknemers zijn. De OR doet er daarom goed aan om de achterban te betrekken bij een voorgenomen besluit van de bestuurder. Op die manier kan de OR op voorhand bijdragen aan meer draagvlak en weerstand wegnemen (artikel) voor het besluit.

Hoe kan de OR zorgen voor meer draagvlak?

De planvormingsfase is het moment bij uitstek om draagvlak te creëren voor voorgenomen besluiten. In die fase onderzoekt de bestuurder, bij voorkeur samen met de OR, welk plan tot een acceptabel en weldoordacht besluit leidt. De OR kan daarbij onderstaande tips toepassen:

  • Spreek met de bestuurder een vaste werkwijze af over de manier waarop en op welk moment hij de OR betrekt bij de totstandkoming van besluiten die tot grote organisatieveranderingen leiden. Doe datzelfde voor het betrekken van de werknemers bij de plannen.
  • Probeer geheimhouding (infographic) zoveel mogelijk te voorkomen. Als de bestuurder de OR geheimhouding oplegt, wordt er namelijk over in plaats van met de werknemers gesproken. Werknemers voelen zich dan al snel gepasseerd, wat kan leiden tot onrust en weerstand.
  • Luister goed naar de achterban en toon begrip voor hun (negatieve) emoties: waarom verzetten zij zich tegen het besluit? Daaruit kan de OR afleiden hoe  de raad of de bestuurder de weerstand kan doorbreken. Vaak moet eenzelfde besluit meerdere keren en op verschillende manieren worden toegelicht voordat de weerstand afneemt.